ADMITEREA
Școala Profesională Căușeni anunță înmatricularea elevilor pentru anul de studii 2022-2023
cu finanțare bugetară în baza studiilor gimnaziale.

Cu termen de studii 3 ani :
 • Electrician în construcție/Electrician-montator rețele de iluminat
 • Electrogazosudor-montator/Tăietor cu gaze
 • Tencuitor/Placator cu plăci
 • Tâmplar universal/Operator la mașini de prelucrat lemn
Cu termen de studii 2 ani:
 • Bucătar
 • Cusătoreasă (industria confecțiilor) - învățământ dual
Cu termen de studii 1 an:
 • Confecționer cablaje auto - învățământ dual

Documente necesare:
 1. Adeverința de naștere sau buletinul de identitate;
 2. Atestatul de studii gimnaziale în original;
 3. Certificatul medical (forma 086-U sau nr. 086-E);
 4. Fotografii 3x4 – 6 exemplare;
 5. Adeverința despre componența familiei;
 6. Adeverința de recrut (băieți.)
* Elevii înmatriculați sunt asigurați cu cămin , bursă diferențiată: 390-550 lei, alimentare gratuită la prânz.
* Școala dispune de ateliere amenajate și înzestrate cu utilaj, ospătărie, sală de festivități, sală de dans, sală sportivă, teren sportiv.
* Termenele de depunere a dosarelor pentru concursul de admitere în sesiunea 2022 se va desfășura în perioada:
15 iulie – 10 august 2022.

ÎNTREBĂRI FREGVENTE

Care sunt examenele de admitere?

Admiterea în instituţiile de învăţămînt secundar profesional se efectuează în bază de concurs. În instituţiile de învăţământ secundar profesional concursul de admitere se va efectua în baza actelor de studii privind absolvirea gimnaziului, a şcolii medii de cultură generală, a liceului în ordinea descreşterii mediei de concurs calculată cu două zecimale, fără rotunjire, după următoarea formulă:
MC = 0,7 MNAP + 0,3 MNEA,
unde:
MC – media de concurs
MNAP – nota generală la disciplina de profil
MNEA – media notelor la examenele de absolvire

Care este media de concurs cu care pot fi admis la studii în acest an?

Media de concurs, care va permite înmatricularea candidaţilor la studii, va depinde de calitatea actelor de studii ale candidaţilor şi va putea fi stabilită doar după încheierea depunerii cererilor la admitere.

Ce înlesniri există pentru candidaţii la admitere?

Copiii orfani; copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor; invalizii de categoria întîi şi doi (care au permisiunea medicală pentru obţinerea studiilor profesionale în meseria (profesia) stabilită; copiii ai căror părinţi şi-au pierdut viaţa sau capacitatea de muncă în timpul acţiunilor militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Statului, în războiul din Afganistan, sau în urma lichidării consecinţelor avariei de la Cernobîl; candidaţii din familii cu 3 şi mai mulţi copii sunt înmatriculaţi prin concurs separat, în limita locurilor repartizate de minister.

Pentru absolvenţii şcolilor cu limbă română de predare, din localităţile de est ale Republicii şi din mun. Bender, pentru cetăţenii de etnie bulgară din raionul Taraclia şi UTA Găgăuzia, pentru cetăţenii de etnie găgăuză din UTA Găgăuzia, se rezervă 3 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate, conform cotei de admitere), prevăzute în planul de admitere cu finanţarea de la buget.

Pentru candidaţii la concurs din localităţile rurale se rezervă cel puţin 60 la sută din numărul de locuri prevăzute în planul de admitere.

Locul de trai al candidaţilor se stabileşte în baza vizei de reşedinţă permanentă a părinţilor.

În aceleaşi condiţii se vor înscrie şi cetăţenii Republicii Moldova care au absolvit o instituţie de învăţămînt secundar peste hotare.