Aprobat prin decizia Consiliului Profesoral

4/5 (c) din 26.03.2015

Regulamentul-intern

privind funcţionarea căminului

în Şcoala Profesională or.Căuşeni

 

Regulamentul cu privire la funcţionarea căminului în Şcoala Profesională

or.Căuşeni a fost elaborat  în baza prevederilor Regulament-cadru privind

funcţionarea căminelor din subordinea instituţiilor de învăţămîntul de stat, Aprobat la

Hotărîrea Guvernului nr. 74, din 25 ianuarie 2007.

I. Dispoziţii generale

    1.  Căminele sînt unităţi în administrarea şi folosinţa instituţiilor de învăţămînt de stat, în care se asigură condiţii de trai şi studiu pentru elevi, cu domiciliul stabil în afara localităţii de amplasare a instituţiei de învăţămînt.

    2.  În limita locurilor disponibile, personalul didactic titular, încadrat în instituţia respectivă, în cazul lipsei unui loc permanent de trai în localitatea dată, poate beneficia de un loc (cameră) în căminele pentru elevi, studenţi.

    3. Elevii şi secundariaţii clinici familişti (ambii elevi, secundariaţi clinici la învăţămînt de zi în instituţia respectivă) pot beneficia de spaţii de locuit, în limita locurilor disponibile în căminele instituţiei.

    4. Elevii, studenţii, masteranzii, doctoranzii, rezidenţii, secundariaţii clinici străini, înmatriculaţi pe baza acordurilor bilaterale, beneficiază, la cerere, de loc în căminele instituţiei în care au fost înmatriculaţi.

    5. La cazarea locatarilor se vor respecta în mod obligatoriu normele sanitare (minimum 6 m2 pentru o persoană).

    6. Spaţiile de locuit în căminele din subordinea instituţiilor de învăţămînt de stat (camerele) se dotează conform următoarelor norme minime:

    a) 1 pat cu saltea/persoană;

    b) 1 compartiment/dulap/odaie;

    c) 1 masă/odaie;

    d) 1 scaun/persoană;

    e) 1 noptieră persoană;

    f) poliţă de cărţi/persoană.

    7. În scopul asigurării condiţiilor de trai, studii şi agrement, în căminele din subordinea instituţiilor de învăţămînt de stat se amenajează următoarele spaţii auxiliare de uz comun:

    a) bucătărie;

    b) sală de lectură/bibliotecă;

    c) sală de calculatoare;

    d) baie, spălătorie;

    e) sală pentru activităţi de agrement;

    f) telefon.

    Instituţiile de învăţămînt se obligă să doteze spaţiile auxiliare de uz comun cu un minimum de inventar şi  utilaj necesar, conform normelor în vigoare.

    8. Blocurile căminelor din subordinea instituţiilor de învăţămînt de stat, utilajul şi inventarul pus la dispoziţia locatarilor constituie patrimoniul statului.

    9. Se interzice utilizarea spaţiilor de locuit din cămine pentru activităţi comerciale sau orice alte activităţi în afara procesului de învăţămînt. Se permite darea în locaţiune a spaţiilor auxiliare cu destinaţie nelocativă, neutilizate în procesul de funcţionare a căminelor.

 

II. Cazarea în căminele instituţiilor de învăţămînt

    10.  În scopul distribuirii spaţiului locativ din căminele instituţiilor de învăţămînt, se creează comisii speciale de cazare

    11.  Comisia de cazare se constituie din:

preşedinte -, director adjunct;

membri -, şefi de secţii, administratori ai căminelor şi reprezentanţi ai organelor de autoguvernare ale elevilor.

    12.  Comisiile de cazare constituite în instituţiile de învăţămînt sînt obligate să mediatizeze, cu suficient timp înainte de începerea procesului de cazare, numărul de locuri de cazare, criteriile aplicate la repartizarea acestora şi alte condiţii ale procedurii de cazare.

    13.  Cererile de cazare în cămin se depun la secretariatul instituţiei pentru elevii pomovaţi în următorul an de studiu. Candidaţii la admitere solicită loc de cazare în cămin concomitent cu cererea de participare la concursul de admitere.

    14.  Decizia privind repartizarea locurilor în cămin pentru elevii în curs va fi adoptată  la prima ședință când se întrunește comisia de cazare. Decizia privind repartizarea locurilor în cămin pentru elevii, înmatriculaţi în anul I se va adopta pînă în data de 1 septembrie al anului înmatriculării.

    15.  În funcţie de necesitate, la cererea de cazare în cămin vor fi anexate acte doveditoare care atestă situaţia socială dificilă (orfani, părinţi invalizi, familii cu mulţi copii, părinţi cadre didactice etc.). Elevii, studenţii orfani sau cei rămaşi fără îngrijirea părintească  beneficiază de cazare gratuită în cămin pe întreaga durată a studiilor.

    16.  Locatarii bolnavi şi/sau cu dizabilităţi, care necesită spaţiu separat în cămin, vor prezenta Comisiei de cazare, suplimentar la cerere, acte doveditoare eliberate (confirmate) de unitatea de asistenţă medicală a instituţiei de învăţămînt. Aceştia beneficiază, la cerere, de locuri de cazare în odăile de la parter/etajul I al căminului.

    17.  Comisia de cazare va stabili, prin metodologii interne aprobate de senat/consiliul profesoral, criteriile de repartizare a locurilor în cămin, bazate pe situaţia socială a elevilor, media şcolară/academică, participarea la activităţile ştiinţifice, sportive, culturale etc.

    18.  Distribuirea spaţiului locativ în căminele din subordonarea instituţiei de învăţămînt se efectuează în temeiul hotărîrii respective a Comisiei de cazare, validate de conducătorul instituţiei. Locurile în cămin se repartizează pentru un an de studii.

 

    19.  Beneficiarul de loc în cămin şi administraţia instituţiei de învăţămînt semnează un contract de închiriere, care cuprinde drepturile şi obligaţiunile părţilor, modalităţile de achitare a taxei de chirie etc. Fiecărui locatar i se eliberează bonul de repartiţie ce oferă dreptul la ocuparea locului (camerei) în care este specificat numărul camerei şi termenul pentru care este repartizat locul (camera).

    20.  La cazarea în cămin beneficiarul este obligat să prezinte administratorului căminului următoarele documente:

    a)  bonul de repartiţie a spaţiului locativ în cămin;

    b)  carnetul de elev;

    c)  buletinul de identitate;

    d)  certificatul medical;

    e)  bonul de plată pentru cazare în cămin;

    f)  certificatul de căsătorie (după caz).

    21.  Locatarilor li se eliberează legitimaţia de locatar, semnată de către administraţia instituţiei de învăţmăînt.

    22.  Se permite cazarea altor persoane, decît cele indicate în pct.1 al prezentului Regulament, în cazul existenţei locurilor disponibile, în coordonare cu conducătorul instituţiei de învăţămînt şi ministerul de resort. Cazarea elevilor, studenţilor din alte instituţii de învăţămînt se face în baza acordului  ambelor instituţii.

    23.  Perfectarea vizei de reşedinţă a locatarilor se efectuează pe baza bonului de repartiţie, ordinului privind repartizarea fondului locativ în modul stabilit de organele respective.

    24.  În cazul transferării în altă instituţie de învăţămînt, locatarul pierde dreptul la spaţiul locativ în căminul instituţiei de învăţămînt din care s-a transferat.

    25.  Elevii, sînt obligaţi să elibereze spaţiul locativ din cămin conform prevederilor contractului de închiriere semnat de părţi.

    26.  Patrimoniul căminului, dat în folosinţă individuală, se repartizează locatarilor contra semnătură. Persoanele care au primit în folosinţă obiecte din patrimoniul căminului sînt responsabile de menţinerea în stare funcţională a acestora.

    27.  Nu vor fi cazaţi în cămin elevii, care:

    a) au înstrăinat locul de cazare;

    b) au găzduit, neautorizat, persoane străine în camerele unde au fost cazaţi;

    c) au fost sancţionaţi în anul de studii anterior;

    d) au comis abateri de la normele regulamentare de comportare în cămin.

 

III. Organele de administrare a căminelor instituţiilor de învăţămînt

    28.  Conducătorul instituţiei de învăţămînt este responsabil pentru buna funcţionare şi exploatarea corectă a căminelor.

    29.  Administraţia instituţiei de învăţămînt este obligată:

    a) să aloce, în condiţiile legii, mijloacele financiare necesare pentru întreţinerea căminelor;

    b) să caseze utilajul uzat;

    c) să repare spaţiile locative şi cele auxiliare, comunicaţiile inginereşti şi inventarul căminelor;

    d) să asigure, prin contracte cu agenţii economici respectivi, prestarea serviciilor comunale pentru locatarii căminelor;

    e) completeze statele de funcţii ale căminelor cu personalul necesar, în conformitate cu statele-tip aprobate pentru fiecare instituţie de învăţămînt.

    30.  Personalul căminului este constituit din administratorul căminului şi pedagogul social.

    31.  Administratorul căminului este numit în funcţie de către administraţia instituţiei de învăţămînt, conform legislaţiei în vigoare.

    32.   Administratorul căminului instituţiei de învăţămînt are următoarele atribuţii:

    a) cazează persoanele în cămin, conform deciziei comisiei de cazare, la prezentarea bonului de repartiţie  a spaţiului locativ şi a actelor prevăzute de prezentul Regulament;

    b) creează, pentru locatari, condiţii favorabile de trai, studii, odihnă;

    c) repartizează inventarul conform normelor stabilite;

    d) asigură şi verifică menţinerea ordinii în cămin şi pe terenul aferent căminului, respectarea normelor de securitate şi antiincendiare, conform legislaţiei în vigoare;  

    e) asigură eliberarea camerei în termenul indicat, în caz de exmatriculare, de absolvire a instituţiei de învăţămînt, de transfer la o altă instituţie de învăţămînt sau la învăţămînt cu frecvenţă redusă, de privare de dreptul de a locui în cămin;

    f) organizează participarea locatarilor la lucrări de amenajare şi întreţinere a spaţiilor căminului şi terenului aferent;

    g) soluţionează litigiile vizînd problemele convieţuirii în cămin.

    33.  Pedagogul social este numit în funcţie de către administraţia instituţiei de învăţămînt, conform legislaţiei în vigoare.

    34.  Pedagogul social are următoarele atribuţii:

    a) planifică şi organizează, în comun cu consiliul locatarilor căminului, activităţi culturale, sportive, educative cu elevii, studenţii, masteranzii;

    b) participă, în comun cu administratorul căminului, la cazarea în cămin a elevilor.

c) coordonează organizarea serviciului la etaje şi în cămin, organizează controlul sanitar al camerelor;

    d) supraveghează respectarea regimului zilei;

    e) pregăteşte informaţiile necesare pentru şedinţele locatarilor căminului sau pentru şedinţele cu părinţii acestora.

    35.  Pentru evidenţa locatarilor şi perfectarea formularelor de înregistrare şi excludere  din registru a vizelor de reşedinţă, administraţia instituţiei de învăţămînt organizează serviciul de evidenţă a actelor de identitate, în conformitate cu normele stabilite în statele-tip. Atribuţiile respective  pot fi delegate unui angajat al instituţiei.

    36.  În scopul respectării principiilor de autoadministrare,  în cămine  se alege, prin simpla majoritate de voturi ale locatarilor prezenţi, consiliul locatarilor căminului.

    37.  Consiliul locatarilor căminului, compus din preşedinte, locţiitor, şefi de etaje, alţi membri, activează pe baza regulamentului de ordine internă al căminului respectiv.

    38.  Consiliul locatarilor căminului are următoarele atribuţii:

    a) adoptă decizii de stimulare şi de sancţionare, stabilite de prezentul Regulament;

    b) organizează, în comun cu pedagogul social, activităţi sportive şi de agrement;

    c) organizează, în comun cu administratorul căminului, activităţi de amenajare şi întreţinere a spaţiilor din cămin şi a celor eferente căminului;

    d) organizează controale de verificare a menţinerii ordinii şi stării sanitare în cămin;

    e) înaintează propuneri pentru eficientizarea activităţii căminelor.

    39.  Deciziile consiliului locatarilor căminului, adoptate conform prezentului Regulament, sînt obligatorii pentru toţi locatarii.

 

IV. Drepturile şi obligaţiile locatarilor căminelor instituţiilor de învăţămînt

    40.  Locatarii căminelor  instituţiilor de învăţămînt au dreptul:

    a) să locuiască în camera repartizată;

    b) să repare şi să amenajeze camera, fără a schimba însă arhitectura acesteia şi fără a avea pretenţii de despăgubire;

    c) să folosească încăperile, echipamentul şi inventarul căminului, precum şi să beneficieze de serviciile comunale prestate;

    d) să solicite reparaţia sau înlocuirea inventarului uzat, a comunicaţiilor inginereşti;

    e)  să aleagă şi să fie ales în componenţa Consiliului locatarilor;

    f) să participe la şedinţele Consiliului locatarilor căminului şi la discutarea problemelor ce ţin de organizarea condiţiilor de trai în cămin;

    g) să sesizeze Consiliul locatarilor căminului sau administratorul privind neregulile care afectează viaţa de cămin;

    h) să-şi exprime dezacordul cu deciziile Consiliului locatarilor căminului, depunînd contestaţiile respective la administraţia instituţiei de învăţămînt;

    i) să participe la activităţile social-culturale şi sportive;

    j) să aibă acces la informaţia privind cheltuielile suportate pentru întreţinerea căminului, alte informaţii ce vizează funcţionarea căminului;

    k) apeleze la administratorul căminului şi/sau la pedagogul social pentru aplanarea sau rezolvarea unor neînţelegeri cu colegii de cămin.

    41.  Locatarii căminelor sînt obligaţi:

    a) să cunoască şi să respecte cu stricteţe prezentul Regulament, regulile de ordine internă ale căminului;

    b) să aibă o ţinută şi un comportament decent;

    c) să păstreze şi să întreţină în ordine exemplară spaţiile din interiorul şi de pe teritoriul aferent căminului;

    d) să faciliteze inspectarea camerelor de către administratorul căminului, pedagogul social şi consiliul locatarilor;

    e) să consume raţional energia electrică, gazele naturale şi apa;

    f) să achite în termen plata pentru cazare în cămin, calculată conform legislaţiei în vigoare;

    g) să nu aducă prejudicii materiale căminului; să compenseze, în cazul deteriorării, daunele materiale aduse căminului;

    h) să respecte regulile de securitate antiincendiară, de utilizare corectă a instalaţiilor electrice, de gaze etc.;

    i) să participe la lucrările de utilitate publică în cămin;

    j) elibereze locul ocupat la data stabilită şi să predea administratorului căminului utilajul, mobilierul avut în folosinţă  provizorie.

 

V. Stimulări şi sancţiuni

    42.  Locatarii care manifestă un comportament exemplar, iniţiativă în îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi de agrement, asigură economii la consumul de apă, gaze naturale, energie electrică se bucură de următoarele stimulări:

    a) sînt asiguraţi cu loc de trai în cămin pentru următorul an de studii;

    b) sînt premiaţi cu premii băneşti, cu obiecte de preţ sau cu diplome de merit;

    c) li se anunţă mulţumire, prin ordinul conducătorului instituţiei de învăţămînt.

    43.  Locatarilor care nu respectă prevederile Regulamentului li se aplică, în funcţie de gravitatea şi de frecvenţa abaterilor de la normele stabilite, următoarele sancţiuni:

    a) avertisment;

    b) mustrare;

    c) pierderea dreptului de a locui în cămin pentru o anumită perioadă;

d) excluderea din cămin pînă la sfîrşitul  anului de studii;

    e) exmatricularea din instituţie.

    44.  Sancţiunile se aplică în condiţiile legislaţiei în vigoare. Hotărîrea de sancţionare se ia în prezenţa elevului. În caz de dezacord cu sancţiunea, locatarul poate contesta decizia în decurs de 15 zile de la aplicarea sancţiunii în Consiliul de administrare. Contestaţiile care se depun la administraţia instituţiei de învăţămînt vor fi soluţionate în termen de 10 zile de la data sesizării. Deciziile formulate în urma examinării contestaţiilor sînt definitive.

    45.  Stimularea şi aplicarea sancţiunilor se efectuează în temeiul deciziei administraţiei instituţiei de învăţămînt, la propunerea administraţiei căminului sau Consiliului locatarilor căminului.

 

VI. Normele de comportament al locatarilor 
căminelor instituţiilor de învăţămînt

    46.  Intrarea în căminele instituţiilor de învăţămînt este permisă pentru locatari între orele 600 şi 2100.

    47.  Rudele de gradul întîi ale locatarilor, au acces în căminele instituţiilor de învăţămînt între orele 900 şi 1800, pe baza actului de identitate prezentat personalului de gardă.

    48.  Începînd cu orele 2200, căminele instituţiilor de învăţămînt intră în regim special de funcţionare (menţinerea ordinii şi liniştii, iluminarea exclusivă a spaţiilor de uz comun etc.).

    49.  Căminele instituţiilor de învăţămînt activează pe baza principiilor de autodeservire parţială: locatarii menţin ordinea şi curăţenia în camerele în care locuiesc, în spaţiul aferent căminului, în spaţiile de uz comun.

    50.  În căminele pentru elevi, se interzice:

    a) transferul, fără acordul administratorului, dintr-un cămin în altul, dintr-o cameră în alta;

    b) înlocuirea, fără acordul administratorului căminului, a inventarului unei camere cu cel al alteia;

    c) modificarea sau repararea reţelei electrice, conectarea obiectelor suplimentare de iluminare, încălzire etc.;

    d) fumatul, folosirea băuturilor alcoolice, substanţelor toxice, drogurilor, stupefiantelor;

    e) utilizarea spaţiilor căminului pentru activităţi neautorizate.

 

VII. Dispoziţii finale

    51.  În perioada vacanţelor de vară, căminele pot presta servicii de cazare diferitelor categorii de solicitanţi, la tarife care să acopere cheltuielile reale pentru un loc de cazare.

    52.  Plasarea unităţilor de agrement şi de alimentare pentru locatari în edificiile căminelor se efectuează de către administraţia instituţiei de învăţămînt, în condiţiile legii.

    53.  Personalul instituţiilor de învăţămînt, implicat sau cu responsabilităţi în cazarea elevilor, care favorizează cazări fictive, ilicite sau a peroanelor străine, va fi tras la răspundere disciplinară, materială sau penală, conform legislaţiei în vigoare.