Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

 

Instituția Publică Şcoala Profesională Căuşeni

 

Aprobat de Consiliul Profesoral

la 26 noiembrie 2018

 

PLAN DE DEZVOLTARE A ȘCOLII

2018-2023

 

 

 

 

 

Echipa de elaborare - Instituția Publică Şcoala Profesională Căuşeni:

 

Vitalie Negura director

Parascovia Ciobanu director adjunct pentru instruire și producere

Liliana Ciobanu - director adjunct pentru instruire și educație

Sergiu Amariei - șef de secție practică

Ana Cioban președintele comitetului sindical

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembrie 2018

 

 

Cuprins

 

Argument....................................................................................................4

 

1.       Prezentarea școlii...................................................................................5

2.       Misiunea școlii.....................................................................................17

3.       Viziunea școlii.....................................................................................18

4.       Caracteristicele mediului extern..........................................................19

5.       AnalizaSWOT......................................................................................22

6.       Probleme prioritare..............................................................................24

7.       Planul operațional................................................................................25

8.       Evaluarea și monitorizarea realizării Planului de Dezvoltare a Școlii..28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGUMENT

 

Cunoscând misiunea fiecăruia în parte şi a şcolii în general, având o viziune clară asupra celor ce ne dorim să realizăm, ne-am orientat cu toții efortul spre un scop bine determinat: cel de a produce o schimbare. În acest context elaborarea unui Plan de Dezvoltare a Şcolii a fost imperios de necesar , astfel proiectând un traseu în dezvoltarea instituţională .

La elaborarea Planului de Dezvoltare a Şcolii a contribuit echipa managerială, în colaborare cu cadrele didactice, consiliul de elevi, comitetul părintesc, parteneri, agenți economici, deasemenea și formatorii de la Centrul Educațional PRO DIDACTICA.

Planul de Dezvoltare a IP Şcola Profesională Căuşeni pentru perioada anilor 2018-2023 a fost elaborat în baza analizei profunde a factorilor socio-economici, politici, a resurselor şi mijloacelor existente.

Analiza SWOT a permis o evaluare exigentă, ce a facilitat determinarea problemelor legate de activitatea şcolii și elaborarea planului de acțiuni vizând soluționarea acestora. Demersurile întreprinse vor produce o schimbare, prin implementarea noilor metode şi tehnologii de predare- învățare evaluare, pentru a institui un proces educațional interactiv, centrat pe elev, pe formarea de competenţe, pe utilizarea la maximum la orele de instruire practică a echipamentului modern din ateliere. Toate acestea vor contribui la pregătirea muncitorilor calificați și competitivi pe piața muncii în diferite domenii.

În urma implementării Planului de Dezvoltare a Şcolii vor beneficia atât elevii şcolii cât şi corpul didactic, care își va îmbunătăți nivelul profesional, va spori relevanţa studiilor şi va dezvolta competenţele şi abilităţile educabililor - obiectiv de bază al reformei în învăţământului vocaţional-tehnic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.       PREZENTAREA ȘCOLII

 

 

DATE GENERALE

Denumirea: Instituția Publică Şcoala Profesională Căuşeni

Data fondării: 24 noiembrie 1966

Adresa: or.Căușeni, str. Unirii, 30

Tel/fax: 0 (243) 2 59 05; 0 (243) 2 66 31

E-mail: spcauseni@mail.ru

sporcauseni@gmail.com

 

 

SCURT ISTORIC

 

Instituția Publică Şcoala Profesională Căușeni a fost fondată la 24.11.1966, în satul Zaim, r-ul Căuşeni, cu profil de construcţie. La dată respectivă, şcoala avea doar două grupe la specialităţile Zidar și Tencuitor.

În 1970 şcoala este transferată în centrul raional Căuşeni, având:

*       aşezare geografică avantajoasă;

*       căi de acces din toate localităţile raionului;

*       spaţii pentru săli de clasă şi ateliere;

*       baza materială favorabilă.

Iniţial, şcoala avea o singură clădire, pe parcurs însă au fost întreprinse acţiuni întru extinderea construcţiilor existente şi edificarea unor noi, după cum urmează:

1970 un cămin cu o capacitate de 250 de locuri; cantina - cu o capacitate de 50 locuri;

1972-1973               sală de sport;

1973-1974 al doilea cămincu o capacitate de 250 de locuri; cantină- cu o capacitate de 150 locuri;

1974-1975                 casă de locuit pentru lucrătorii şcolii, având 16 apartamente;

1978-1980               sală de festivităţi, sală pentru dansuri, bibliotecă;

1984-1986               atelier pentru instuirea practică la specialităţile: Pietrar-zidar, Tencuitor, Tâmplar;

1990-1991 casă de locuit pentru lucrătorii şcolii, având 18 apartamente;

2008-2012 repararea acoperişurilor tuturor edificiilor, îmbunătăţirea aspectului estetic al instituţiei,

în colaborare cu agenţii economici SASUPRATEN, SA SANTEC şi cu suporul

financiar al Ministerului Educaţiei;

2013-2018 în scopul îmbunătăţirii bazei tehnico-materiale cu utilaje performante, ce contribuie la

implementarea tehnologiilor moderne în procesul de instruire profesională a elevilor,

şcoala a colaborat cu diferiţi agenţi interni şi externi după cum urmează:

Ø  Experţi ai SES- Sinior Experten Service, Germania, care au oferit:

*       activităţi de consultare şi şcolarizare;

*       asistenţă metodică la toate specialităţile;

*       susţinere metodică şi materială la specialitatea Cusătoreasă;

Ø  Fundaţia Internaţională Liechtenstein Development Service (LED), AOWinrock Moldova MEEETA II (Activitatea de instruire în domeniul antreprenoriatului și angajării în câmpul muncii, etapa II), a elaborat:

*         curriculum la disciplina Bazele Anreprenoriatului;

*         set de materiale didactice la disciplina Bazele Anreprenoriatului;

*         formări continue în dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor antreprenoriale ale cadrelor didactice;

*         oferirea suportului în elaborarea planurilor de afaceri la disciplina Bazele antreprenoriatului.

Ø  Asociaţia Prietenilor a Fundaţiei Eberhard Schock, Baden-Baden, Germania, Asociaţia Obştească Tinerii Meseriaşi Căuşeneni, a sponsorizat:

*       renovarea şi amenajarea spaţiilor sociale ale şcolii: cantina, căminul;

*       modernizarea atelierelor de instruire profesională la meseria Tâmplar universal - Operator la mașinile de prelucrat lemn;

*       călătorii de studiu a cadrelor didactice în Germania, Ucraina, Rusia.

Ø  Organizaţia obştească Kreishandwerkerschaft Hersfeld- Rotenburg, din Germania,

Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, a susţinut optimizarea

formării profesionale în domeniul prelucrării lemnului şi metalelor prin:

*       procurarea echipamentului şi materialelor consumabile necesare la specialitatea Electrogazosudor-montator- Tăietor cu gaze și Tâmplar universal Operator la mașini de prelucrat lemn;

*       organizarea cursurilor de formare continuă pentru cadrele didactice din domeniu;

*       organizarea vizitelor de studiu a cadrelor didactice în Bad Hersfeld, Germania și România;

*       organizarea Concursului Republican Cel mai bun maistru-instructor la specialitățile Electrogazosudor-montator- Tăietor cu gaze și Tâmplar universal Operator la mașini de prelucrat lemn;

Ø  Fundaţia Internaţională Liechtenstein Development Service (LED), CONSEPT II, care a contribuit:

*       la consolidarea sistemului de pregătire profesională, prin organizarea de training- uri metodico-didactice;

*       la formarea cadrelor didactice prin organizarea cursurilor de formare continuă;

*       la procurarea echipamentului şi materialelor consumabile necesare la specialitatea Electrogazosudor-montator- Tăietor cu gaze;

*       la procurarea echipamentului şi materialelor consumabile necesare la specialitatea Electrician în construcții Electrician montator rețele de iluminat, datorită suprortului oferit a fost lansată noua specialitate - obiectiv strategic planificat în PDS precedent;

Ø  Compania S.A. SUPRATEN, substanțial au intervenit în:

*       domeniul promovării reformelor economice;

*       instruiria cadrelor didactice la meseria Tencuitor Placator cu plăci;

*       organizarea Concursului Republican Cel mai bun în meserie.

În rezultatu implementării proiectelor menționate în Instituția Publică Școala Profesională Căușeni, au fost renovate și echipate cu utilaj modern atelierele pentru desfășurarea instruirii practice la cel mai înalt nivel.

EVOLUŢIA ŞCOLII ÎN PERIOADA ANILOR 1966-2018

Nr

d/o

Anii de activeta te

Denumirea şcolii

 

Specialităţi iniţiale şi noi deschise

Genul de studii

Durata studiilor

1

1966

-29

s.Zaim

Ø Zidar;

Ø Tencuitor;

Meserii

 

1an

1970

 

-29

or. Căuşeni

Ø Lăcătuş-tehnician;

Ø Montator în construcţii de beton armat;

Ø Tencuitor- placator faţadar;

Ø Sudor montator în construcţii armate;

Ø Electrosudor, montator în construcţii armate;

Ø Tîmplar- placator;

Ø Electrosudor;

Meserii

 

1-2ani

2

1984

ŞPT-40 -Şcoală Profesională Tehnică

Ø Pietrar-zidar;

Ø Montator de carcase de fier;

Ø Lemnar-tîmplar;

Ø Tencuitor faţador;

Ø Instalator de teracotă;

Ø Finisator;

Ø Electrosudor, fierar;

Ø Zidar tencuitor;

Ø Lemnar dogar;

Ø Bucătar;

Ø Croitor;

Ø Tîmplar dulgher în construcţie, dogar.

Ø Pietrar-zidar;

Ø Montator la construcţii de oţel şi electrosodor la montarea manuală;

Ø Forjar la forjarea manuală.

Meserii

Studii medii

1-3ani

 

 

1997

 

ŞPP-Şcoală Polivalentă Profesională

or. Căuşeni

 

Treapta I

 

Treapta II

2ani

 

4ani

 

2003

ŞP-Școală Profesională

or. Căuşeni

 

Ø  Tencuitor;

Ø  Electrogazosudor-montator;

Ø  Pietrar-zidar;

Ø  Tîmplar;

Ø  Bucătar

Ø  Cusător;

Ø  Tencuitor.

Studii medii

 

 

 

 

Meserii

3ani

 

 

 

 

 

1an

 

În prezent

Instituția Publică Școala Profesională Căușeni

Cu termen de studii - 3ani:

Ø Electrician în construcţii/ Electrician - montator reţele de iluminat;

Ø Electrogazosudor montator/Tăitor cu gaze

Ø Tîmplar universal/Operator la mașinile de prelucrat lemn;

Ø Tencuitor Placator cu plăci.

Cu termen de studii - 2 ani:

Ø  Pietrar-zidar;

Ø  Bucătar;

Ø  Cusătoreasă (industria confecțiilor)

Cu termen de studii - 1 an:

       Confecționer cablaje auto (învățământ dual)

Studii medii

 

 

 

 

 

 

 

Meserii

3ani

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2ani

 

La moment Instituția Publică Şcoala Profesională Căuşeni este o instituție ce dispune de o bază tehnico-materială bună, care asigură pregătirea specialiștilor calificați pentru piața muncii, dispune de ateliere echipate cu utilaj performant şi modern. Acest indicator de performanță a fost realizat datorită implementării proiectelor naționale și internaționale menționate. Experiența pe care o avem cu privire la colaborarea cu diferiți parteneri interni și externi va permite instituției realizarea prevederilor politicilor educaționale cu privire la Învățămîntul dual, care este un obiectiv pentru învățământul profesional tehnic din Republica Moldova.

CONTINGENTUL ELEVILOR

În ultimii 5 ani de activitate a instituției, contingentul de elevi în ȘP Căușeni a fost în creștere, aceasta se datorează mai multor factori, dar cei mai esențiali sunt îmbunătățirea nivelului de instruire a elevilor şi a condițiilor de trai în cămin.

Graficul ce urmează denotă tendința menționată cu privire la sporirea numărului de elevi în perioada anilor 2013-2018

 

Analizând aria geografică a contingentului de elevi constatăm, că majoritatea elevilor înmatriculaţi în şcoală sunt din raionul Căuşeni şi or. Căuşeni, fiind urmat de r-ul Ştefan-Vodă, şi doar 3% din alte localităţi.


În anul de studii 2017-2018 din numărul total de 429 de elevi, 213 elevi, ceea ce constituie 56,20% sunt din familii socialmente-vulnerabile, ce se înscriu la una din categoriile menționate mai jos:

         Copii rămași fără ocrotirea părintească;

         Copii semiorfani;

         Copii ai căror ambii părinți sunt plecați peste hotare;

         Copii cu părinți divorțați;

         Copii proveniți din familii cu 3 și mai mulți copii;

         Copii cu părinți pensionari sau cu grad de invaliditate,

         Copii ai căror părinți sunt participanți la acțiunile militare pentru apărarea Independenței R.Moldova; războiul din Afganistan sau lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl.

De-a lungul funcționării sale, Școala Profesională Căușeni a realizat Planul de Admitere la toate

specialitățile, analizând datele se relevă faptul că cele mai solicitate profesii sunt Electrician în

construcţii/ Electrician - montator reţele de iluminat, Electrogazosudor montator/Tăitor cu gaze, Bucătar, acest

indicator îl denotă concursul anual care se desfășoară în perioada de admitere.

Tabela ce urmează indică un alt aspect al contingentului de elevi abandonul şcolar la fiecare specialitate în ultimii trei ani de studii.

Profesia

2015-2016

2016-2017

2017-2018

 

Nr.de copii

%

abandonului

Nr.de copii

%

abandonului

Nr.de copii

%

abandonului

Electrician în construcţii/ Electrician - montator reţele de iluminat (3 ani)

81

6,17%

79

8,86%

76

5%

Electrogazosudor montator/Tăitor cu gaze(3 ani)

81

7,40%

72

11,11%

69

8%

Tâmplar universal (3 ani)

67

5,97%

74

14,86%

66

21,21%

Tencuitor (3 ani)

22

4,54%

70

18,57%

43

16,27%

Cusătoreasă (industria confecțiilor)- (3ani)

43

16,27%

63

4,76%

49

2,04%

Bucătar (3ani)

53

5,66%

28

0%

0

-

Pietrar-zidar

0

0%

28

21,14%

16

36%

Electrosudor la sudare manuală

20

20%

31

12,90%

40

20%

Analizând situația cu privire la abandon s-a constatat că cele cele mai frecvente motive fiind căsătoria, plecarea la muncă peste hotarele ţării, înrolarea în Armata Naţională.

La sfârşitul studiilor absolvenţii IP Şcolii Profesionale Căuşeni pot obţine calificările II-IV, în baza rezultatelor obţinute la instruirea profesională și a examenelor de calificare.

 

Acest lucru este reflectat în tabelele ce urmează:

Electrician în construcţii/ Electrician - montator reţele de iluminat (3 ani)

Nr. d/o

Anul de studii

Absolvenţi

Diapazonul de calificare

Elevi respinşi

II

III

IV

1.

2015-2016

22

1

11

8

2

2.

2016-2017

22

10

5

6

1

3.

2017-2018

28

17

6

5

0

 

Electrogazosudor montator/Tăitor cu gaze (3 ani)

Nr. d/o

Anul de studii

Absolvenţi

Diapazonul de calificare

Elevi respinşi

II

III

IV

1.

2015-2016

20

4

14

0

2

2.

2016-2017

19

5

12

2

0

3.

2017-2018

20

3

15

2

0

 

Tâmplar universal ( 2-3ani )

Nr. d/o

Anul de studii

Absolvenţi

Diapazonul de calificare

Elevi respinşi

II

III

IV

1.

2015-2016

14

3

5

3

3

2.

2016-2017

20

1

14

4

1

3.

2017-2018

38

10

23

5

0

 

Tencuitor ( 2-3ani )

Nr. d/o

Anul de studii

Absolvenţi

Diapazonul de calificare

Elevi respinşi

II

III

IV

1.

2015-2016

-

-

-

-

-

2.

2016-2017

35

5

20

9

1

3.

2017-2018

16

1

11

4

0

 

Bucătar ( 3ani )

Nr. d/o

Anul de studii

Absolvenţi

Diapazonul de calificare

 

Elevi respinşi

II

III

IV

1.

2015-2016

23

0

20

2

1

2.

2016-2017

27

0

26

0

0

3.

2017-2018

0

0

0

0

0

 

Cusătoreasă ( 2-3 ani )

Nr. d/o

Anul de studii

Absolvenţi

Diapazonul de calificare

Elevi respinşi

II

III

IV

1.

2015-2016

0

0

0

0

0

2.

2016-2017

22

0

15

6

1

3.

2017-2018

20

2

10

7

1

 

 

 

 

 

Electrosudor la sudare manuală (1-2ani)

Nr. d/o

Anul de studii

Absolvenţi

Diapazonul de calificare

 

Elevi respinşi

II

III

IV

1.

2015-2016

0

0

0

0

0

2.

2016-2017

9

2

7

0

0

3.

2017-2018

16

2

13

1

0

 

Confecționer cablaje auto (1an)

Nr. d/o

Anul de studii

Absolvenţi

Diapazonul de calificare

 

Elevi respinşi

II

III

IV

1.

2015-2016

0

0

0

0

0

2.

2016-2017

0

0

0

0

0

3.

2017-2018

12

4

6

1

1

 

La general, pentru anii 2016-2018, din numărul total de absolvenți - 397 elevi, cu diapazonul de calificare III și IV, au absolvit 306 elevi, ce constituie 77,07%

Cele mai bune rezultate (categoriile III-IV) se atestă la specialităţile: Cusătoreasă - 90,47%, Tencuitor ( 2-3ani)- 86,27%, Electosudor la sudare manuală 84%, Electrogazosudor-montator/ Tăietor cu gaze (3ani) 76,27%.

În ultimii ani angajarea în câmpul muncii a absolvenților constituie:

         în cadrul economieei naționale, conform specialității studiate- 32,35%;

         în alte domenii - 23,52%;

         plecați peste hotare 9,41;

         neangajați -12,35%;

         serviciul militar -16,47%.

 

 

Activități extrașcolare

Activitatea extrașcolară oferă elevilor posibilități reale de descoperire, valorificare și dezvoltare a potențialului creativ în afara orelor de curs, în acest context în instituție se desfășoară:

         cercuri sportive la: tenis de masă, judo, volei, fotbal;

         cerc de dansuri;

         Concursul Cel mai bun în meserie, Cel mai bun Plan de afaceri, etc.

 

 

RESURSE UMANE

 

În şcoală activează un colectiv de muncă în număr de 103 de persone :

- echipa managerială - 5;

- cadre didactice -56;

- lucrători auxiliari -42.

 

Cadrele didactice includ 23 de profesori şi 33 de maiştri instructori (fig.1).

 

 

 

Întru îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional cadrele didactice participă la diferite cursuri de formare continuă la UTM, IŞE, ProDidactica, precum şi în cadrul proiectelor implementate în şcoală, lucru ce contribuie ulterior la sporirea calificării profesionale.

Spectrul studiilor de care dispun cadrele didactice este reflectat în fig.2.

fig.2

La etapa actuală, vârsta medie a colectivului constituie circa 46,5 ani, fapt ce reflectă o experienţă bogată de muncă (fig.3/4)

 

fig.3 fig.4

 

 

 

 

Din punct de vedere gender, colectivul de muncă se bucură de echitate între sex prin faptul că sunt 50 de femei şi 44 bărbaţi (fig.5).

 

fig.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESURSE MATERIALE

 

 

IP Şcoala Profesională Căuşeni este amplasată pe o suprafaţă de 2,64 hectare, unde sunt situate:

- două blocuri de studii cu o capacitate arhitecturală de 400 locuri;

- două cămine - unul cu 170 de locuri, al doilea cu 250 de locuri care este în reparaţie;

- cantina cu 150 de locuri;

- sala pentru festivităţi cu 250 de locuri;

- sala pentru sport cu o suprafaţă de 807,3 m2, în care se pot ocupa simultan la secțiile: lupte, baschet, atletică grea, tenis de masă;

- terenuri pentru sport cu o suprafaţă de 825,4 m2;

- ateliere la specialităţile:

           Tencuitor/Placator cu plăci cu 28 locuri;

           Pietrar-zidar, cu 28 locuri;

           Tâmplar universal/Operator la mașini de prelucrat lemn, lucrul manual - 14 locuri;

           Tâmplar universal/Operator la mașini de prelucrat lemn, lucrul mecanizat - 11 locuri;

           Electrogazosudor-montator/Tăietor cu gaze cu 25 locuri;

           Electrician în construcții/Electrician montator rețele de iluminat cu 29 de locuri și un Poligon amenajat conform cerințelor.

           Bucătar, cu 12 locuri;

           Cusătoreasă, cu 32 locuri;

           Confecționer cablaje auto, învățământ dual

           Laboratoare 2;

- bibliotecă cu un fond de carte în număr de 37452 buc., inclusiv:

- sala pentru lectură cu 35 de locuri;

- punct medical;

- cazangerie autonomă (gaze naturale)

- parc auto:

- camioane- 2;

- tractor - 1

Baza tehnico-materială nominalizată permite organizarea şi desfăşurarea orelor teoretice şi practice conform curriculumului, asigură instruirea elevilor într-un singur schimb, cazarea solicitanţilor în cămin cu condiţii decente de trai, încadrarea concomitentă a elevilor în diferite activităţi extracurriculare.

 

 

 

MIJLOACE FINANCIARE

 

 

IP Şcoala Profesională Căuşeni, activează în baza mijloacelor financiare alocate anual de la bugetul de Stat, conform numărului de elevi înmatriculaţi, dar şi a celor extrabugetare.

 

Mii lei

 

 

1

 

 

Alocaţii bugetare pentru şcoală

 

2015

 

2016

 

Analiza (+;-)

 

2017

 

Analiza (+;-)

6767,3

7090,1

322,8

7384,5

+294,4

 

Retribuirea muncii

4514,5

4635,5

+121,0

4675,3

+39,8

 

Burse

1168,5

1289,0

+120,5

1279,4

-9,6

 

Plata mărfurilor şi serviciilor

1084,3

1165,6

+81,3

1429,8

+264,2

2

 

Alocaţii bugetare pentru întreţinerea

căminului

697,7

1153,9

+456,2

879,5

-226,9

 

Retribuirea muncii

258,1

255,4

-2,7

303,8

+48,4

 

Plata mărfurilor şi serviciilor

439,6

898,5

+458,9

623,2

-275,3

3

Încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale

185,3

156,4

-28,9

156,4

0

 

Venituri de la practica în producere a elevilor

92,7

-

92,7

-

-

 

Reciclarea cadrelor desfăşurată de către A.F.M.

41,5

85,0

+43,5

85,0

0

 

Taxa elevilor pentru cămin

51,1

71,4

+20,3

71,4

0

4

Venituri totale

185,3

156,4

-

156,4

-

 

În perioada anilor 2013-2018, instituţia a beneficiat de suport financiar în cadrul proiectelor internaţionale:

Ø  baza tehnico- materială - 1216,2 mii lei;

Ø  materiale didactice - 475,6 mii lei.

Cea mai mare parte a investițiilor a fost destinată pentru echiparea și reutelarea atelierelor la meseriile de Tîmplar universal și Electrician- montator rețele de iluminat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENERIATE ŞI COLABORĂRI

 

 

 

În prezent IP Școala Profesională Căușeni e în parteneriat cu:

*    Asociația Obștească Educație pentru Dezvoltare (AED), în calitate de implementator și Fundaţia Internaţională Liechtenstein Development Service (LED), în calitate de finanțator, în faza a III a proiectului Consolidarea Sistemului de Educație Profesională Tehnică în Moldova (CONSEPT III), contribuția proiectului constă în dezvoltarea capacităților instituționale ale școlii, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și manageriale.

Pertenerii de implementare în acest scop sunt:

         Departamentul de Formare Continuă (UTM);

         Centrul Educațional Pro Didactica;

         Centrul de Informare privind Drepturile Copilului (CIDDC);

*         Fundaţia ,,Eberhard Schock, Baden-Baden, Germania,

*       Centrul de formare profesională a Fundației Don Bosco, în cadrul căreia are loc instruirea practică cu utilajul și consumabilele Fundației la specialitatea Electrosudor la sudare manuală,

*       Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în cadrul proiectului Promovarea Învățământului Profesional Tehnic Dual pentru o Economie Verde.

*       Instituția e în parteneriat de colaborare cu agenți economici în implementarea învățământului dual:

                la meserea Confecționer cablaje auto, cu întreprinderea COROPLAST HARNESS TEHNOLOGI SRL din or.Căușeni.

                la meseria Cusătoreasă (industria confecțiilor), cu întreprinderea SRL.CONTEYOR MLD, din or. Căușeni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. MISIUNEA

 

 

IP Școala Profesională Căușeni este de a pregăti muncitori calificați și competitivi pe piața muncii în diferite domenii, de a forma personalități deschise, capabile să se adapteze la schimbările rapide din societate și să dobândească noi valori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.VIZIUNEA

 

Spre finele anului 2023 rezultatul scontat al colectivului de muncă al IP Școala Profesională Căușeni este:

q  Parteneriate de colaborare cu diferiți agenți economici din țară și de peste hotarele ei;

q  Desing interior și exterior al instituției și al teritoriului școlii;

q  Căminul nr.2, renovat cu condiții decente de trai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. CARACTERISTICILE MEDIULUI EXTERN

 

ANALIZA PESTE

Mediul extern este acel factor care direct sau indirect contribie la procesul propriu zis de funcţionare a şcolii profesionale, deacea este necesară o permanentă analiză a compartimentelor care formează acest mediu şi anume:

Politic

Din punct de vedere politic, învăţământul profesional se află într-un continuu proces de reînnoire, impus de schimbările din societate şi de necesitatea racordării la standardele europene. Învăţământul profesional tehnic secundar în Republica Moldova este reglementat prin următoarele documente:

         Codul Educației al Republicii Moldova (Cod nr.152 din 17.07.2014);

         Regulamentul cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic secundar ( Ordinul Ministerului Educației nr.840 din 21.08.2015);

         Regulamentul cadru privind funcționarea căminelor din subordinea instituțiilor de învățământ de stat. ( Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.74 din 25.01.2007);

         Regulamentul de organizare și desfășurare a uceniciei. (Ordinul Ministerului Educației nr.1080 din 20.10.2014);

         Regulamentului cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământ dual (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 27-32, art. 80),

         Instrucțiune privind consituirea și funcționarea Consiliul Elevilor. (Ordinul Ministerului Educației nr.331 din 30.04.2014, Anexa 1.);

         Regulamentul de funcţionare a Consiliului Naţional al Elevilor din instituțiile de învățămînt secundar profesional și mediu de specialitate. (Ordinul Ministerului Educației nr.331 din 30.04.2014, Anexa 2.);

         Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învăţământul general, profesional tehnic și din cadrul serviciilor de asistență psihopedagogică. (Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 62 din 23 ianuarie 2018);

         Regulamentul de atestare a cadrelor de conducere din învăţămîntul preşcolar, primar, special, complementar, secundar şi mediu de specialitate. (Ordinul Ministerului Educației nr.454 din 31.05.2012);

         Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 Educația -2020. (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.944 din 14.11.2014);

         Strategia de dezvoltare a învățământului vocațional/tehnic pe anii 2013-2020. (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.97 din 14.02.2013);

         Ghidul Managementului Calității în învățământul profesional tehnic. (Ordinul Ministerului Educației nr.1228 din 22.12.2015);

         Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova ( CORM 006-14), (Ordinul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr.22 din 03.03.2014);

         Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor, (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.425 din 03.07.2015);

         Metodologia de elaborare a calificărilor profesionale pentru învățământul profesional tehnic secundar. (Ordinul Ministerului Educației nr.990 din 17.09.2014);

 

 

Economic

Din acest punct de vedere se constată la nivel naţional creşterea ratei şomajului pe fondul orientarii tinerilor cu preponderenţă spre licee şi nu spre şcolile profesionale, deşi cererea de locuri de muncă în domeniu depășeşte oferta. Cu toate că legislaţia financiară permite atragerea de surse extrabugetare la nivelul unitaţilor de învăţământ, intresul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru şcoli este în continuare scăzut. Situaţia materială precară a multor părinţi este, în unele situaţii, cauza interesului scăzut faţă de şcoală al elevilor. Toţi aceşti factori economici au efecte grave: dezinteres, absenteism ridicat, abandon şcolar. Tocmai de aceea impactul programelor sociale (supliment de hrană, manuale, rechizite gratuite, burse) este mare. Numărul relativ redus de locuri de muncă bine plătite descurajează cetăţenii să se angajeze, aceştia preferând să rămînă inactivi sau să plece la lucru peste hotare. Pe piaţa muncii se atestă un dezechilibru substanţial între cerere şi ofertă, precum şi un deficit de forţă de muncă de calificare înaltă.

Social

Implicarea părinţilor în procesul instructiv-educativ este o problemă secundară, grija principală fiind asigurarea hranei copiilor. Veniturile mici ale familiei, nivelul de trai scăzut şi lipsa abilităţilor de planificare a carierei îi determină pe tineri să-şi facă studiile în şcoli profesionale pentru a avea o bursă, mai puţin pentru a-şi forma competenţe profesionale. Majoritatea elevilor şcolii provin din familii social vulnerabile. Efectele acestor probleme sociale se resimt asupra pregătirii elevilor.

Pe parcursul ultimelor două decenii, în contextul expansiunii învăţământului universitar, dar şi al declinului demografic, învăţământul secundar profesional şi mediu de specialitate a devenit mai puţin popular.

În ceea ce priveşte tinerii, aceştia demonstrează tendinţa de a avea la începutul carierei un salariu competitiv şi, concomitent, responsabilitate redusă pentru calitatea rezultatelor muncii/serviciilor acordate. Situaţia dată generează conflicte între angajatori şi tinerii muncitori, aceştia din urmă fiind predispuşi să caute un loc de muncă mai bine plătit decât să-şi dezvolte competenţe profesionale conform cerinţelor angajatorilor. Migrarea în masă a populaţiei are un impact negativ asupra procesului educaţional din familii: puterea de influenţă a părinţilor s-a diminuat; în lipsa monitorizării şi controlului din partea adulţilor, unii elevi devin vulnerabili faţă de vicii ca alcoolismul, tabagismul etc.

 

Tehnologic

În secolul al XXI-lea, pentru a face faţă provocărilor erei informaţionale, profesorii trebuie să posede competenţe digitale, ca parte integrantă a competenţelor profesionale și ca stimulent, catalizator pentru dezvoltarea competenţelor digitale ale elevilor, în vederea facilitării angajării acestora în câmpul muncii. În conformitate cu documentele naţionale şi internaţionale de politici în domeniu, eforturile de formare și perfecționare a competenţelor digitale trebuie orientate nu numai spre alfabetizarea digitală propriu-zisă, sarcină pe care sistemul educaţional din Republica Moldova o realizează în prezent, dar, în special, spre dezvoltarea capacităţilor de inovare în domeniul tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor. Pe plan naţional şi mondial se constată un accent pus pe tehnologia informaţiei şi comunicării, dar există 11 calculatoare, clasele având în medie 25-30 elevi, acestea nu pot răspunde întocmai cerinţelor actuale. Salariile mici ale profesorilor nu le permite accesul la internet nici acasă, astfel informaţiile sunt mai greu de accesat. Dezvoltarea permanentă a tehnologiilor digitale, creşterea accesibilităţii la diferite resurse informaţionale oferă noi posibilităţi pentru modernizarea procesului educaţional şi, în acelaşi timp, solicită dezvoltarea la tineri a abilităţilor de selectare şi prelucrare a informaţiilor.

Analiza dezvoltării industriei materialelor de construcţie şi a tehnologiilor utilizate permite reliefarea următoarelor tendinţe:

          apariţia de noi materiale, cu o compoziţie complexă, solicită o mai bună cunoaştere a caracteristicilor acestora, precum şi dezvoltarea abilităţilor de selectare a materialelor necesare în funcţie de aşteptările specifice ale clienţilor;

         dezvoltarea utilajului permite reducerea lucrărilor manuale, dar solicită mai multe cunoștințe și atenție;

          dorinţa producătorilor moderni de a realiza produse unice solicită cunoaşterea specificului procesului tehnologic, îndeplinirea întocmai a instrucţiunilor producătorilor;

          utilizarea în procesul de proiectare şi măsurare a instrumentelor bazate pe tehnologii digitale;

           dezvoltarea tehnologiilor solicită muncitorilor un grad înalt de atenţie şi acurateţe în realizarea calitativă a lucrărilor.

Ecologic

Pe măsura ce tehnologia se perfecţionează, stilul nostru de viaţă se schimbă. Preocupările în domeniul ecologic, din grija faţă de generaţiile viitoare, au în vedere reducerea poluării, folosirea unor materiale mai eficiente, reciclarea şi refolosirea lor.

Prin activităţile sale, IPŞcoala Profesională Căuşeni nu afectează negativ mediul înconjurător. Dimpotrivă, în cadrul instituţiei de învăţămînt se realizează educaţia ecologică şi se derulează programe de îngrijire şi amenajare a spaţiilor verzi, a parcului din preajmă, de protejare a mediului ş.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ANALIZA SWOT

P U N C T E T A R I

P U N C T E S L A B E

*         60% de cadre didactice cu experiență profesională ( mai mult de 15ani);

*         70% de cadre didactice deţin grad didactic.

*         cadre didactice ce asigură un proces educațional centrat pe elev;

*         cadre didactice deschise de a participa la diverse cursuri de formare oferite de UTM, în cadrul proiectului CONSEPT; PRODidactica, IȘE și alte instituții.

*         activitate eficientă a catedrelor metodice cu referire la formarea continuă;

*         experienţă de colaborare cu parteneri interni şi externi;

*         ateliere reutilate cu echipament modern şi consumabile, ce asigură un proces educaţional de calitate;

*         cabinet de informatică ce dispune de 11 computere, cu acces la internet.

*         cadre didactice profesioniste, învingătoare la Concursuri Republicane Cel mai bun maistru-instructor în meserie, la specialitățile de Tîmplar universal și Electrogazosudor montator;

*         sală de festivități, sală de sport, reparate și utilate corespunzător;

*         cămin cu condiții decente de trai pentru locatari;

*         punct medical ce asigură condiții conform normelor sanitare

 

*          insuficienţa seturilor de materiale ştiinţifico- metodice şi a manualelor la obiectele de cultură generală şi de specialitate;

*          cabinete, săli de clasă în proces de renovare;

*          specialitatea Pietrar-zidar mai puţin solicitată, deoarece necesită efort fizic sporit;

*          căminul doi în proces de renovare;

*          atelierul de Pietrar-zidar în proces de renovare și reutilare;

*          desingul blocurilor de studii învechit;

 

 

O P O R T U N I T Ă Ţ I

R I S C U R I

*       existenţa unor resurse şi posibilităţi de sponsorizare prin relaţii de parteneriat pentru utilarea atelierilor și laboratoarelor;

*       posibilitatea extinderii parteneriatelor cu diferiți agenți economici la nivel național și internațional;

*   existenţa mai multor instituţii şi organizaţii ce oferă posibilităţi de perfecţionare pentru cadrele didactice ( UTM, IŞE, PRO DIDACTICA etc.)

*       participarea în cadrul Proiectului CONSEPT oferă şansa perfecţionării şi modernizării procesului educaţional;

*       parteneriate educaţionale locale, naţionale, europene, prin programe specifice şi proiecte, care vor asigura baza tehnico-materială didactică pentru noile specialităţi;

*       oferta de pregătire profesională a șomerilor de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă .

*    politică instabilă promovată de legislativ, Ministerul Educaţiei Culturii și Cercetării şi administraţia publică locală;

*    situaţia instabilă din ţară reduce numărul de investitori străini şi al proiectelor internaţionale;

*    optimizarea reţelei şcolilor profesionale din raion şi republică;

*    atractivitatea instruirii în şcolile profesional pentru tineri este mai mică comparativ cu

studiile liceale şi universitare;

*    politică de remunerare a muncii neadecvată;

*    lipsa curricula şcolară unică pentru toate instituţiile de învăţămînt profesional;

*    migrarea populaţiei ce duce la scăderea numărului de elevi;

*    conştientizarea insuficientă din partea părinţilor, privind rolul lor de principal partener educaţional al şcolii;

 

 

 

 

VI. PROBLEMELE PRIORITARE

 

 

q  Necesitatea extinderii parteneriatelor cu diferiți agenți economici la nivel național și internațional, în scopul dezvoltării și asigurării continue a tehnologiilor moderne de instruire profesională și a pregătirii muncitorilor calificați în concordanță cu cerințele pieței muncii.

q  Desingnul interior și exterior al instituției și teritoriul adiacent nu favorizează buna imagine a Instituției Publice Școala Profesională Căușeni.

q  Asigurarea elevilor la doar 50% cu cămin, influențiază negativ activitatea eficientă a procesului educațional.

 

 

VII . PLANUL OPERAŢIONAL

 

 

Pentru soluţionarea prolemelor identificate, vor fi întreprinse următoarele:

Obiectivul srategic1:

Extinderea parteneriatelor cu diferiți agenți economici la nivel național și internațional, în scopul dezvoltării și asigurării continue cu tehnologii moderne procesul de instruire profesională și pregătirea muncitorilor calificați în concordanță cu cerințele pieței muncii.

Obiectivele

Activităţi

Perioada de realizare

Indicatorii

O.1 Stabilirea relațiilor de colaborare cu instituțiile de învățământ din țară și de peste hotare în contextul implementării învățământului dual

Seminare, traininguri, ateliere de lucru pentru identificarea necesităților și posibilităților de optimizare și consolidare a colaborării între parteneri duali.

2018 -2023

 

Numărul de seminare, traininguri, ateliere de lucru organizate

Vizită de informare în or.Bălți, România, Ucraina.

2018 -2023

 

Numărul de instituții vizitate

Încheierea contractelor de colaborare cu noi agenți economici, privind implementarea învățămîntului dual.

2018 -2023

 

Numărul de contracte noi

O.2 Promovarea dialogului cu societatea civilă și mediul de afaceri în stabilirea domeniilor de interes comun.

 

Crearea platformelor de comunicare și cooperare în cadrul sectorului economic: Camera de Comerț și Industrie a RM, Federația Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții SINDICONS, CONSEPT/AED, AOFM or.Căușeni, diferiți agenți economici: Fundația DON BOSCO, SRL CONTEYOR, Coroplast Harness Technology SRL, etc.

2018 -2023

 

Activități organizate;

Agende de lucru;

Contracte de cooperare.

Masă rotundă cu diferiți agenți economici din teritoriu în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a RM.

2020

Materiale;

Agendele vizitelor

Vizite de studiu și schimb de experiență cu diferite instituții de învățământ din țară și de peste hotare.

 

2018 -2023

Nr. vizitelor;

Agende;

Adeverințe.

 

 

Obiectivul strategic 2:

 

 

Îmbunățățirea desingului interior și exterior al instituției și al teritoriului adiacent în crearea bunei imagini a IPȘcoala Profesională, Căușeni

 

Obiectivele

 

Activităţi

Perioada de realizare

 

Indicatorii

O.1 Efectuarea lucrărilor de renovare a desingului exterior al instituției

 

Reparația capitală a acoperișului blocului administrativ

2018

Proiect de renovare elaborat

Facturi

Schimbarea desingului fasadei blocului administrativ și a căminului.

2019

Proiect de renovare elaborat

 

Reparația capitală a fasadei blocului de studii

2020-2023

Proiect de renovare elaborat

O.2 Efectuarea lucrărilor de renovare a desingului interior al instituției

 

 

Repararea capitală a sălilor de clasă:

       Cabinetul de istorie

       Cabinetul de bazele antreprenoriatului;

       Sala de lectură

2018-2019

Conform normelor

Reparație capitală în sala de clasă și în atelier la meseria Pietrari -zidari

2019

Conform normelor

Amenajarea poligonului pentru meseria Pietra-zidar

2019-2020

Conform normelor

O.3 Amenajarea teritoriului adiacent școlii și îmbunătiățirea desingului.

Instalarea pavajului pe teritiriul școlii

2019-2023

Suprafața în m2.

Plantarea arborilor decorativi, sădirea florilor, amenajarea gazoanelor

2019

Nr. de arbori plantați;

 

 

 

 

 

Obiectivul srategic 3:

Renovarea căminului nr.2 cu condiții decente de trai pentru locatari, în scopul asigurării unui proces educațional eficient.

 

 

Obiectivele

 

Activităţi

Perioada de realizare

 

Indicatorii

 

O.1 Efectuarea reparației capitale a căminului nr.2 pe parcursul anilor 2019-2023.

Lucrări de tencuire a odăilor de al căminului 2.

 

 

2019-2021

Nr. de odăi tencuite;

Suprafața în m2.

Schimbarea ferestrelor, ușilor al căminului 2.

2020-2021

 

Numărul de ferestre și uși instalate noi.

Reparația sistemului de încălzire, apeduct și canalizare

2020-2022

Conform normelor

 

O.2 Înzestrarea căminului cu mobilierul necesar .

Amenajarea spațiilor de uz comun (bucătărie, baie, WC)

2021-2022

Conform normelor

Aprovizionarea cu mobilier necesar a căminului 2.

2022-2023

Conform normelor

 

VIII. EVALUAREA ŞI MONITORIZAREA REALIZĂRII PDŞ-ului

 

 

Echipa managerială, Consiliul de Administrație al IP Şcoala Profesională Căuşeni, vor monitoriza în permanenţă realizarea Planului de Dezvoltare a Şcolii, în vederea reactualizării continue a acestuia şi întocmirii planului de activitate pentru anii ulteriori de studii.

Implementarea Planului de Dezvoltare a Şcolii va fi realizat de întregul personal al şcolii. Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat prin:

         şedințe de lucru lunare penrtu informare, feed-back, actualizare;

         includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, ale Consiliului Profesoral, ale catedrelor metodice;

         prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului de Administraţie şi al Consiliului Profesoral;

         revizuirea periodică a Planului de Dezvoltare a Şcolii şi operarea de modificări;

         informarea factorilor interesaţi ( managerii, personalul, partenerii, etc.) asupra rezultatelor implementării Planului de Dezvoltare a Şcolii;

         conştientizarea greşelilor şi evitarea acestora în realizarea ulterioară a Planului de Dezvoltare a Şcolii.

La finele fiecărui an de studii se va efectua o evaluare a implementării Planului de Dezvoltare a Şcolii și procesul va fi asigurat prin:

         aplicarea unor instrumente de evaluare ce vor include indicatori de performanţă;

         compararea rezultatelor obţinute la diferite etape de realizare a planului cu rezultatele aşteptate;

         aprobarea deciziilor vizavi de calitatea acţiunilor realizate şi actualizarea, după caz, a planului de implementare.