Aprobat

prin decizia Consiliului Profesoral

Nr. 4/3 din 12.01.2016

 

REGULAMENT-CADRU
DE ORGANIZARE
ŞI FUNCŢIONARE A ŞCOLII PROFESIONALE or.CĂUŞENI

 

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

 

1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Şcolii Profesionale or.Căuşeni a fost elaborat  în baza prevederilor Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic secundar, aprobat de Ministerul Educaţiei, ordinul Nr. 840
din  21.08.2015, publicat : 09.10.2015 în Monitorul Oficial nr. 275-280, art. nr : 1918, în conformitate cu prevederile art. 69 alin.(2) din Codul educa
ţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634).

    2. Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Şcolii Profesionale (în continuare Regulament), constituie un sistem unitar de norme obligatorii pentru personalul de conducere, elevi, personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, constituit din personalul administrativ gospodăresc, auxiliar şi de deservire. Obiectul de reglementare îl constituie raporturile juridice, care se stabilesc în legătură cu organizarea, funcţionarea şi evaluarea instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic secundar.
    3. Şcoala Profesională or. Căuşeni, institu
ţie de învăţămînt profesional tehnic secundar (în continuare instituţie de învăţămînt) asigură formarea profesională iniţială şi continuă a muncitorilor calificaţi într-o meserie/profesie sau în meserii conexe, în limitele categoriilor de calificare existente.
    4. Instituţia de învăţămînt este persoană juridică, cu structură proprie ce dispune de fonduri mobile şi imobile cu drept de gestiune operativă internă, de personal administrativ şi didactic, de ştampilă şi antet propriu, şi activează în baza legislaţiei Republicii Moldova şi a prezentului Regulament.
    5. Şcoala Profesională or.Căuşeni ca institu
ţie de învăţămînt execută lucrările de secretariat, arhivă, documentaţie, contabilitate şi statistică şi prezintă rapoartele de activitate în organele ierarhic superioare de conducere în modul stabilit.
    6. Documentaţia institu
ţiei de învăţămînt se perfectează şi se completează sistematic, conform anexei. Pentru veridicitatea informaţiei incluse în documente şi calitatea perfectării lor poartă răspundere persoana care a semnat documentul respectiv.
    7. Şcoala Profesională or.Căuşeni ca institu
ţie de învăţămînt organizează activităţi de producere, prestări servicii populaţiei, cursuri de formare profesională continuă, de perfecţionare şi recalificare a muncitorilor din diferite domenii ocupaţionale, în conformitate cu actele normative în vigoare, coordonate cu ministerele de resort şi aprobate de Ministerul Educaţiei.

Capitolul II
ORGANIZAREA
ŞI FUNCŢIONAREA INSTITUŢIEI

    8. Şcoala Profesională or.Căuşeni îşi desfăşoară activitatea instructiv-educativă conform standardelor naţionale de referinţă şi standardelor de acreditare elaborate de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional şi aprobate de Guvern.
    9. Activitatea institu
ţiei de învăţămînt se desfăşoară în corespundere cu Planul-cadru pentru învăţămîntul profesional tehnic secundar, planurile de învăţămînt pe meserii/profesii şi a curriculelor pe module/discipline, precum şi ghidurilor metodologice de aplicare a curriculei, aprobate de către Ministerul Educaţiei.
    10. Misiunea, obiectivele
şi indicatorii de performanţă pentru toate subdiviziunile structurale ale instituţiei de învăţămînt sînt prevăzute în Planul de dezvoltare strategică a instituţiei şi Planul managerial anual.
    11. Procesul de instruire este asigurat de cadre didactice (profesori, maiştri-instructori), cu studii superioare, profesional tehnice postsecundare nonter
ţiare, nivelul 5 ISCED, în programe de profil, de regulă, deţinători de grade didactice.
       12. Anul de studii începe la 1 septembrie şi se divizează în 2 semestre, care includ: instruirea teoretică, stagiile de practică, la care se adaugă vacanţele (de iarnă, de primăvară şi de vară). Durata semestrelor, stagiilor de practică, durata vacanţelor, termenele sesiunilor de promovare, de absolvire, de susţinere a examenelor de calificare, se stabilesc în Planul-cadru de învăţămînt, aprobat de Ministerul Educa
ţiei.
    13. Efectivul unei grupe este constituit din 25-30 de elevi. Efectivul grupei pentru învă
ţămîntul profesional dual se stabileşte separat.
    14. Orele de curs se desfăşoară conform orarului elaborat de directorul adjunct, aprobat de către directorul institu
ţiei. Orarul preventiv se afişează cu cel puţin 3 zile înainte de începutul semestrului, orarul stabil se afişează nu mai tîrziu de prima săptămînă de studii.
    15. Durata unei ore academice este de 45 de minute, durata pauzei dintre lecţii nu este mai mică de 10 min., după fiecare două lecţii. Se admite organizarea lecţiilor cu o durată de 90 minute, cu o pauză de 5 minute după primele 45 minute.
    16. Durata orei de instruire practică este de 50 de min., în ateliere se organizează pauze cu durata de 10 minute după fiecare 50 de minute în primul an de studii şi la 1 oră şi 40 minute în anii ulteriori. Pauza de prînz, cu durata de pînă la 60 minute (oră astronomică) se stabileşte, de regulă, după ora a patra de curs.
    17. Timpul de muncă al elevilor în perioada stagiilor de practică se stabileşte conform Planului-cadru
şi orarului aprobat de către director şi nu depăşeşte durata normală/redusă a timpului de muncă, stabilită de legislaţia în vigoare.
    18. Activităţile extra
şcolare (cercuri, activităţi cultural-artistice, sportive, de creativitate tehnică etc.) se desfăşoară în conformitate cu programul activităţilor extraşcolare.
    19. Este interzisă distragerea elevilor de la ore pentru alte activităţi, nespecifice procesului de instruire.
    20. Ordinea şi disciplina în timpul activităţilor didactice se asigură de către personalul de conducere al instituţiei, cadrul didactic de serviciu şi personalul didactic aflat în institu
ţie. Condiţiile de organizare şi desfăşurare a serviciului se precizează în Regulamentul intern de activitate.
    21. Procesul de instruire se realizează prin lecţii, lucrări practice
şi de laborator efectuate în laboratoare, ateliere, gospodării didactice, la întreprinderi, prin cercuri de creativitate tehnică, activităţi artistice, secţii sportive sau alte activităţi extraşcolare care se desfăşoară în funcţie de obiectivele educaţionale prioritare, concretizate în planurile de învăţămînt, instrucţiunile metodice, ordinele, dispoziţiile Ministerului Educaţiei.
    22. Disciplinele obligatorii şi numărul de ore prevăzut pentru fiecare an de studii sînt stabilite prin Planul-cadru, aprobat de Ministerul Educa
ţiei. Nu se admite excluderea unor discipline de studiu şi nici modificarea numărului de ore prevăzut pentru fiecare din acestea.

Capitolul III
MANAGEMENTUL ÎNVĂ
ŢĂMÎNTULUI PROFESIONAL
TEHNIC SECUNDAR
ŞI CATEGORIILE DE PERSONAL

    23. Managementul instituţiei de învăţămînt este asigurat de către director prin coordonare cu organele administrative şi consultative.
    24. În instituţiile de învă
ţămînt funcţionează următoarele organe administrative şi consultative:
    a) Consiliul profesoral;
    b) Consiliul de administraţie;
    alte Consilii, decît cele stipulate în pct. 24 pot fi instituite la ini
ţiativa consiliului profesoral şi aprobate de către fondator.
    25. Personalul institu
ţiilor de învăţămînt este constituit din:
    a) personal de conducere: directorul, director adjunct,
şef de secţie;
    b) personal didactic: profesor, maiştru-instructor, psiholog, conducător de cerc;
    c) personalul didactic auxiliar: pedagog social în căminele pentru elevi, laborant, bibliotecar;
    d) personal nedidactic, constituit din personal administrativ gospodăresc, auxiliar
şi de deservire.
    Structura institu
ţiei şi numărul de posturi pentru fiecare categorie de personal se stabileşte prin statele de personal care se aprobă de către fondator.

Secţiunea 1
Consiliul profesoral

    26. Consiliul profesoral este organul colectiv de conducere al instituţiei de învăţămînt şi este format din cadrele didactice titulare, cîte un elev de la fiecare an de studii şi prezidat de către director. Secretarul consiliului profesoral este ales prin vot deschis din rîndurile cadrelor didactice membre ale consiliului profesoral pentru o perioadă de un an de studii. Şedinţa este deliberativă în cazul prezenţei majorităţii simple a membrilor consiliului.
    27. La finele fiecărui semestru şi la încheierea anului de studii, consiliul profesoral analizează rezultatele procesului de instruire la programele de formare profesională în etapa anterioară şi stabileşte obiectivele pentru etapa următoare.
    28. Consiliul profesoral are următoarele atribu
ţii:
    a) dezbate, avizează şi aprobă Statutul instituţiei de învăţămînt;
    b) dezbate
şi avizează Regulamentul intern de activitate al instituţiei în şedinţă la care participă cel puţin 3/4 din personalul titular salariat;
    c) propune
şi alege componenţa nominală a consiliului de administraţie;
    d) propune
şi alege componenţa nominală a membrelor catedrelor metodice;
    e) propune
şi alege componenţa nominală a comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii;
    f) dezbate
şi aprobă programele de dezvoltare a instituţiei de învăţămînt;
    g) dezbate, la solicitarea Ministerului Educa
ţiei sau din proprie iniţiativă, proiecte de legi /acte normative, care reglementează activitatea educaţională şi transmite Ministerului Educaţiei propuneri de modificare sau completare;
    h) dezbate
şi apreciază Raportul de evaluare internă privind calitatea instruirii şi determină măsuri pentru perfecţionarea acestei activităţi;
    i) dezbate
şi propune spre aprobare raportul de activitate, planul anual de activitate precum şi eventuale completări sau modificări ale acestora;
    j) examinează
şi propune spre aprobare planul de activităţi extraşcolare;
    k) validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală a elevilor, prezentat de maiştri-instructori şi profesorii diriginţi, precum
şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de amînare, diferenţe şi corigenţe;
    l) avizează raportul comisiei de admitere privind realizarea planului de admitere;
    m) discută şi aprobă planul activităţilor de orientare profesională;
    n) discută
şi apreciază eficienţa lucrului metodic în instituţie, activitatea catedrelor metodice, formarea profesională continuă a cadrelor didactice;
    o) validează rezultatele evaluării activităţii profesorilor şi maiştrilor-instructori;
    p) stabile
şte pentru anul şcolar în curs, în urma consultărilor cu elevii şi părinţii, pe baza resurselor disponibile, disciplinele opţionale oferite la nivelul instituţiei.
    29. Consiliul profesoral se convoacă, cel pu
ţin, o dată la două luni. În cazuri excepţionale, consiliul profesoral poate fi convocat de către director sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor consiliului. Participarea personalului didactic şi a reprezentanţilor elevilor la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie. Hotărîrile consiliului profesoral sînt obligatorii pentru elevi, personalul de conducere, didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. Problemele discutate la consiliul profesoral se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. În baza deciziilor adoptate de consiliul profesoral, directorul instituţiei emite ordine şi dispoziţii.
    30. Procesele-verbale se înregistrează în Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, care pentru a deveni document oficial, se îndosariază şi se numerotează. Pe ultima foaie, directorul institu
ţiei semnează pentru autentificarea numărului de pagini din registru şi se aplică ştampila.

Secţiunea 2
Consiliul de administra
ţie

    31. Consiliul de administraţie este organul executiv de conducere, cu rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ.
    32. Consiliul de administra
ţie este format din: director, directorii adjuncţi, contabil-şef, şef de secţie, preşedintele organizaţiei sindicale, doi reprezentanţi ai cadrelor didactice, delegaţi de consiliul profesoral, 1-2 reprezentanţi ai agenţilor economici locali, 1-2 reprezentanţi ai părinţilor, delegaţi de adunarea generală a părinţilor, de 1-2 elevi, delegaţi de consiliul elevilor din instituţie.
    33. Consilul de administra
ţie este condus, de regulă, de către directorul instituţiei de învăţămînt sau de o altă persoană, desemnată de membrii consiliului prin vot secret.
    34. Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:
    a) asigură aplicarea în practică a prevederilor cadrului legislativ
şi normativ în vigoare;
    b) elaborează planul anual de activitate, programele semestriale şi pe domenii de activitate;
    c) elaborează Regulamentul intern de activitate şi urmăreşte respectarea lui de către toţi elevii şi salariaţii instituţiei de învăţămînt;
    d) avizează proiectele de state de personal
şi de buget ale instituţiei;
    e) avizează strategia de realizare
şi gestionare a resurselor financiare extrabugetare, inclusiv a activităţilor de antreprenoriat, conform legislaţiei în vigoare;
    f) decide înfiin
ţarea comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii;
    g) aprobă strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul institu
ţiei de învăţămînt;
    h) aprobă platforma de dialog social cu partenerii educa
ţionali;
    i) monitorizează
şi evaluează periodic parcurgerea materiei de studii, solicitînd rapoarte din partea şefilor catedrelor metodice;
    j) examinează
şi propune spre aprobare norma didactică anuală;
    k) analizează abaterile comise de personalul instituţiei şi propune, după caz, sancţiuni, conform legislaţiei în vigoare, aprobă acordarea primelor pentru salariaţii institu
ţiei etc.
    35. Consiliul de administra
ţie se întruneşte cel puţin o dată pe lună. Deciziile luate sînt consemnate în procesele- verbale şi sînt obligatorii, pentru directorul instituţiei.
    36. Procesele-verbale ale
şedinţelor consiliului de administraţie se înregistrează în Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie, care se păstrează în instituţia de învăţămînt profesional tehnic secundar, se îndosariază şi se numerotează. Pe ultima foaie, directorul instituţiei semnează pentru autentificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila.

Secţiunea 3
Secţia

    37. Secţia este o subdiviziune didactico-administrativă, responsabilă de activitatea de pregătire a muncitorilor calificaţi pentru diverse domenii ale economiei naţionale.
    38. Secţia se instituie şi se lichidează prin ordinul directorului instituţiei de învă
ţămînt în baza deciziei consiliului de administraţie, confirmată de fondator, în cazul cînd instituţia dispune de un efectiv nu mai mic de 150 de elevi pentru o secţie.
    39. Organizarea şi dirijarea nemijlocită a procesului educaţional la secţie o efectuează şeful secţiei în conformitate cu prezentul Regulament.
    40.
Şeful secţiei are următoarele atribuţii:
    a) elaborează planul anual, semestrial de activitate a secţiei;
    b) elaborează documentaţia secţiei în conformitate cu Nomenclatorul dosarelor instituţiei de învăţămînt;
    c) elaborează şi prezintă rapoarte semestriale, anuale, precum
şi alte informaţii, solicitate de către director, directorii-adjuncţi;
    d) elaborează planul anual al stagiilor de practică a elevilor în grupe;
    e) organizează şi desfăşoară probele de evaluare a abilităţilor elevilor ob
ţinute în rezultatul stagiilor de practică;
    f) colaborează cu agenţii economici, întreprinderi, organizaţii în vederea organizării stagiilor de practică;
    g) monitorizează situaţia şcolară, frecven
ţa/prezenţa la ore a elevilor şi respectării normelor tehnicii şi securităţii muncii elevilor la stagiile de practică în atelierele instituţiei şi la întreprinderi;
    h) asigurarea corectitudinii completării documentelor de evidenţă şi analiză a lucrului de instruire practică şi practicii în produc
ţie.
    i) organizează activitatea educaţională la secţia pe care o conduce;
    j) organizează şi monitorizează desfăşurarea sesiunii de examinare, reexaminare pentru elevii amînaţi sau restan
ţieri;
    k) monitorizează procesul de realizare a planurilor şi programelor de studii la secţia pe care o conduce;
    l) monitorizează evidenţa reuşitei şi frecvenţei elevilor la secţia respectivă;
    m) familiarizează cadrele didactice, diriginţii cu instrucţiunea privind completarea catalogului
şcolar şi controlează respectarea acestuia;
    n) verifică respectarea de către elevi a regimului intern de activitate a instituţiei de învăţămînt;
    o) verifică calitatea predării disciplinelor de studii prin asistări la orele de curs, la lucrări practice şi de laborator, la teze, examene etc.;
    p) verifică activitatea elevilor în perioada practicii şi a pregătirii către susţinerea examenelor de calificare.
    Alte atribu
ţii ale şefului de secţie, decît cele specificate în Regulament, pot fi stipulate şi aprobate de către consiliul profesoral.

Secţiunea 4
Catedra metodică

    41. Cadrele didactice de specialitate, maiştrii instructori, profesori la obiectele de cultură generală şi diriginţii se întrunesc în catedre metodice. Catedra metodică organizează şi desfăşoară activitatea metodică. Şedinţele catedrelor metodice se desfăşoară lunar şi sînt deliberative cu participarea a cel puţin 2/3 din membri.
    42. Catedra metodică are următoarele atribuţii:
    a) la prima şedinţă către începutul anului şcolar analizează curricula pe module/discipline, modalitatea de proiectare didactică;
    b) elaborează proiectele pentru oferta educaţională, strategia acesteia, obiectivele, finalităţile, resursele materiale necesare;
    c) elaborează programul de activitate semestrial şi anual al catedrei metodice;
    d) acordă asistenţă metodologică cadrelor didactice la elaborarea proiectării didactice de lungă durată şi a demersurilor didactice la ore;
    e) analizează periodic performanţele elevilor;
    f) organizează şi răspunde de desfăşurarea evaluărilor/tezelor semestriale, analizează şi aprobă testele de evaluare;
    g) desfăşoară activităţi de pregătire a elevilor pentru examene, olimpiade, concursuri etc.
    43. Şeful catedrei metodice este ales prin vot deschis, de către membrii catedrei respective, pe un termen de 2 ani, din rîndul cadrelor didactice care deţin grad didactic şi au experienţă de cel puţin 3 ani în învăţămîntul profesional tehnic.
    44. Şeful catedrei metodice are următoarele atribuţii:
    a) avizează proiectul normei didactice pentru personalul catedrei metodice;
    b) ţine evidenţa realizării planurilor şi programelor de instruire la disciplinele din resortul catedrei metodice;
    c) examinează şi aprobă programul individual de activitate al personalului didactic;
    d) asigură calitatea procesului educaţional prin evaluarea activităţii fiecărui membru al catedrei metodice şi propune consiliului de administraţie calificativele anuale ale acestora în baza unui raport argumentat şi documentat;
    e) organizează activităţi de formare continuă, lecţii demonstrative, diseminarea bunelor practici;
    f) asigură activitatea de mentorat, în special a tinerilor specialişti şi profesorilor noi veniţi în instituţie;
    g) elaborează şi prezintă raportul semestrial şi anual de activitate al catedrei metodice.

Secţiunea 5
Personal de conducere

    45. Instituţia de învăţămînt este condusă de director. Funcţia de director se ocupă prin concurs public, organizat în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic, aprobat de către Ministerul Educaţiei.
    46. Directorul instituţiei de învăţămînt este responsabil de asigurarea condiţiilor de desfăşurare a procesului de instruire, de asigurarea condiţiilor igienico-sanitare şi de trai ale elevilor, de respectarea normativelor de muncă, de lipsa condiţiilor nocive etc.
    47. Directorul are următoarele atribuţii:
    a) reprezintă instituţia de învăţămînt în toate instanţele;
    b) elaborează şi implementează Planul de dezvoltare strategică a instituţiei;
    c) întocmeşte şi prezintă spre aprobare consiliului de administraţie bugetul anual al instituţiei;
    d) prezintă anual Ministerului Educaţiei raportul de activitate, aprobat de consiliul profesoral, care este publicat pe pagina web a instituţiei;
    e) coordonează şi este responsabil de întreaga activitate instructiv-educativă şi administrativă a instituţiei;
    f) selectează, angajează, eliberează personalul în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    g) organizează şi desfăşoară în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Educaţiei concursul pentru angajarea personalului de conducere (directori adjuncţi) şi didactic;
    h) organizează şi conduce activitatea consiliului profesoral şi de administraţie al instituţiei;
    i) este ordonator de finanţe/credite, semnează contracte, deschide conturi bancare şi execută alte acţiuni ce reies din calitatea sa de ordonator de finanţe/credite;
    j) este responsabil de desfăşurarea activităţilor antreprenoriale;
    k) stabileşte obligaţiunile funcţionale ale directorilor adjuncţi, personalului didactic şi ale celui administrativ şi exercită controlul permanent asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de către întregul personal;
    l) asigură realizarea prevederilor legislaţiei Republicii Moldova, a actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei şi a dispoziţiilor emise de organele de administraţie publică locală;
    m) este responsabil de elaborarea şi respectarea prevederilor Statutului şi a Regulamentului intern de activitate a instituţiei de învăţămînt;
    n) asigură menţinerea şi dezvoltarea continuă a bazei tehnico-materiale şi didactice;
    o) asigură dezvoltarea personalului didactic şi de conducere prin crearea condiţiilor necesare pentru formare continuă, obţinere şi promovarea în grade didactice;
    p) stimulează resursele umane în raport cu performanţele profesionale;
    q) negociază şi semnează contractul colectiv de muncă şi contractul individual de muncă;
    r) coordonează şi aprobă norma didactică a cadrelor didactice;
    s) organizează funcţionarea normală a căminelor şi cantinei instituţiei, creează condiţii de trai şi de odihnă pentru elevi;
    t) asigură activitatea de coordonare şi îndrumare în vederea implementării realizărilor ştiinţei şi practicii în domeniul învăţămîntului profesional;
    u) asigură evidenţa şi păstrarea documentaţiei instituţiei.
    48. Directorul poate delega unele atribuţii directorilor-adjuncţi, însă poartă răspundere pentru realizarea atribuţiilor delegate.
    49. Funcţia de director adjunct se ocupă prin concurs public, organizat în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic, aprobat de către Ministerul Educaţiei.
    50. Directorul adjunct îndeplineşte atribuţiile stabilite prin fişa postului, cele delegate de director pe perioade determinate şi preia prerogativele directorului în lipsa acestuia.
    51. Atribuţiile directorul adjunct pentru instruire şi producţie:
    a) participă la elaborarea şi implementarea Planului de dezvoltare strategică a instituţiei;
    b) participă la elaborarea planului managerial de activitate a instituţiei de învăţămînt, secţiunea instruire şi producţie;
    c) întocmeşte programul (orarul) desfăşurării procesului de instruire;
    d) distribuie norma didactică pe discipline de instruire teoretică şi practică;
    e) ghidează şi controlează activitatea profesorilor (la obiecte de profil) şi maiştrilor-instructori;
    f) contribuie la asigurarea profesorilor de la disciplinele de profil şi a maiştrilor-instructori cu materiale didactice, planuri şi programe de studiu, manuale şi echipament tehnic;
    g) organizează şi desfăşoară examenele (probele de evaluare) în dependenţă de specificul meseriei, examenele de promovare şi de calificare;
    h) coordonează realizarea activităţii metodice în cadrul instituţiei, elaborarea tematicii lucrărilor de probă şi de testare finală pe meserii şi niveluri de instruire;
    i) participă la pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului profesoral, şedinţelor instructiv-metodice cu profesorii şi maiştrii-instructori;
    j) ghidează cadrele didactice responsabile de activităţile extracurriculare: creaţie tehnică, concursuri pe meserii/profesii;
    k) pune în evidenţă şi controlează situaţia şcolară, frecvenţa/prezenţa la ore şi condiţiile de trai şi odihnă ale elevilor;
    l) duce evidenţa realizării planurilor şi programelor de instruire profesională (teoretică şi practică) şi planurilor activităţii de producere;
    m) pune în evidenţă realizarea hotărîrilor consiliului profesoral;
    n) organizează activităţi de perfecţionare, stagiere şi atestare a cadrelor didactice;
    o) asigură controlul respectării normelor de tehnica securităţii şi de protecţie a muncii în ateliere, laboratoare, poligoane etc.;
    p) asigură corectitudinea completării documentelor de evidenţă şi analiză a activităţii de producţie, documentelor de evidenţă şi analiză a procesului de instruire (Registrul de ordine, Cartea nominală, Registrul de înmatriculare, dosarele personale ale elevilor);
    q) coordonează crearea locurilor de muncă în perioada practicii în producţie, plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor;
    r) asigură menţinerea şi dezvoltarea continuă a bazei tehnico-materiale şi didactice, întreţinerea parcului de automobile şi tractoare, a utilajului, mecanismelor şi agregatelor.
    52. Directorul-adjunct pentru instruire şi educaţie are următoarele atribuţii:
    a) participă la elaborarea şi implementarea Planului de dezvoltare strategică a instituţiei;
    b) participă la elaborarea planului managerial de activitate, secţiunea Lucrul educativ;
    c) asigură implementarea managementului calităţii în instituţia de învăţămînt;
    d) întocmeşte programul (orarul) desfăşurării activităţilor extracurriculare;
    e) organizează şi evaluiază activităţiile de perfecţionare şi atestare a cadrelor didactice, maiştrilor-instructori şi a pedagogilor sociali în problemele activităţii educative;
    f) coordonează activitatea catedrei diriginţilor şi pedagogilor sociali şi a catedrei obiectelor de cultură general;
    g) monitorizează îndrumarea cadrelor didactice responsabile de activitatea extracurriculară (cercurile tehnice, sportive, artistice) ş.a;
    h) planifică şi organizează activităţile de orientare profesională;
    i) desfăşoară activităţi de diseminare a bunelor practici şi promovare a instituţiei de învăţămînt;
    j) monitorizează corectitudinea completării documentelor de evidenţă şi analiză a procesului de instruire;
    k) contribuie la menţinerea şi dezvoltarea continuă a bazei tehnico-materiale şi didactice;
    l) asigură implementarea realizărilor ştiinţei şi practicii în domeniul învăţămîntului profesional;
    m) ghidează activitatea organului de autoguvernanţă al elevilor din instituţie (asociaţii a elevilor etc).

Secţiunea 6
Personal didactic

    53. Angajarea personalului didactic se face prin concurs, organizat în conformitate cu regulamentul aprobat de Ministerul Educaţiei.
    54. Cadrul didactic al instituţiei de învăţămînt este angajat pe bază de concurs pe o perioadă nederminată. Candidatul la funcţia de profesor este admis la concurs în baza cererii şi actului de studii ce confirmă deţinerea unei calificări de cel puţin nivelul 5 ISCED învăţămînt profesional tehnic postsecundar nonterţiar, în programe de profilul diplomei de studii.
    55. Cadrele didactice au următoarele drepturi:
    a) să realizeze programele de studiu aprobate de Ministerul Educaţiei, să aleagă formele şi metodele de predare, manualele şi materialele didactice aprobate de către Ministerul Educaţiei, pe care le consideră adecvate realizării standardelor educaţionale de stat;
    b) să participe la perfectarea şi renovarea continuă a planurilor şi programelor analitice, la elaborarea manualelor, lucrărilor metodice, să efectueze cercetări ştiinţifice;
    c) să aleagă şi să fie ales în structurile administrative şi consultative ale instituţiei de învăţămînt;
    d) să fie stimulat prin recompensă materială în raport cu rezultatele muncii şi în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    e) să primească ajutor material din mijloacele instituţiei şi ale organizaţiei sindicale, conform normelor stabilite la indemnizaţii, conform legislaţiei;
    f) dreptul la concediu anual plătit, concediu de studiu şi medical, precum şi concediu neplătit, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    56. Cadrele didactice au următoarele obligaţii:
    a) să respecte cu stricteţe programul de lucru stabilit;
    b) să asigure realizarea programelor de studiu şi desfăşurarea procesului de studiu şi pregătire profesională la nivelul cerinţelor actuale;
    c) să desfăşoare procesul de învăţămînt în spiritul stimei faţă de familie, părinţi, adulţi, al respectului faţă de drepturile omului, valorile culturale şi spirituale naţionale şi universale, să educe o atitudine grijulie faţă de mediul înconjurător;
    d) să execute la timp şi întocmai obligaţiunile de serviciu ce le revin, folosind integral şi eficient timpul de muncă;
    e) să-şi perfecţioneze continuu nivelul de calificare profesională, să frecventeze şi să absolvească cursuri de perfecţionare organizate în condiţiile legii;
    f) să respecte normele de etică, să cultive, prin exemplu personal, principiile de dreptate, echitate, umanism, generozitate, hărnicie, patriotism;
    g) să asigure securitatea vieţii şi ocrotirea sănătăţii elevilor în procesul de instruire;
    h) să nu facă propagandă şovină, naţionalistă, politică, militaristă, acestea fiind incompatibile cu activitatea pedagogică;
    i) să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă, normele şi instrucţiunile referitoare la activitatea desfăşurată;
    j) să asigure utilizarea judicioasă a materialelor şi resurselor energetice, cu respectarea strictă a normelor de consum;
    k) să respecte normele de protecţie a muncii, precum şi cele de prevenire a incendiilor şi altor situaţii care ar putea pune în primejdie viaţa, integritatea corporală sau sănătatea elevilor;
    l) să aibă un comportament corect în relaţiile de serviciu, pentru a asigura un climat sănătos de muncă, de ordine şi disciplină, să ia atitudine împotriva oricăror manifestări care contravin legilor ţării, normelor de comportament.
    57. Atribuţiile cadrului didactic:
    a) realizarea planurilor şi programelor de studiu la disciplina predată;
    b) organizarea activităţii proprii de perfecţionare şi atestare, implementarea realizărilor ştiinţelor educaţiei şi practicii în domeniul învăţămîntului profesional şi secundar general;
    c) desfăşurarea lecţiilor la disciplina de studiu la nivelul cerinţelor curriculumului aprobat de Ministerul Educaţiei;
    d) asigurarea didactico-metodică a procesului de învăţămînt la fiecare lecţie;
    e) menţinerea şi dezvoltarea continuă a bazei tehnico-materiale şi didactice, planificarea şi organizarea funcţionării cabinetului (laboratorului) la disciplina de studiu;
    f) păstrarea şi consolidarea bazei tehnico-materiale şi didactice din cabinetul (laboratorul) la disciplina de studiu;
    g) organizarea activităţilor extracurriculare la nivel de diriginte şi instituţie de învăţămînt;
    h) implementarea planului perspectiv de dezvoltare, planului activităţii educative, pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor metodice la obiectul de studiu;
    i) evidenţa şi controlul situaţiei şcolare, frecvenţa/prezenţa la ore a elevilorului în grupa dirijată şi la disciplina pe care o predă;
    j) completarea corectă şi la timp a documentelor de evidenţă şi analiză a instruirii profesionale /de cultură generală;
    k) sesizarea autorităţilor tutelare şi a organelor de drept despre toate cazurile de violenţă şi abuz din cadrul instituţiilor de învăţămînt;
    l) desfăşurarea activităţilor de orientare educaţională şi profesională;
    m) monitorizarea condiţiilor de trai şi odihnă pentru elevii din cămine.
    58. Maistrul-instructor organizează, exercită şi poartă răspundere personală de:
    a) elaborarea planului şi programului anual pentru stagii de practică şi activităţii de producţie a elevilor;
    b) organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică la nivelul cerinţelor curriculumului aprobat de Ministerul Educaţiei;
    c) elaborarea temelor şi subiectelor pentru probele de evaluare;
    d) asigurarea procesului de instruire practică cu materiale didactice, planuri şi programe de studiu, fişe tehnologice, manuale şi echipament tehnic;
    e) organizarea şi desfăşurarea evaluării competenţelor elevilor obţinute în rezultatul stagiilor de practică;
    f) participarea la activităţile metodice în cadrul instituţiei de învăţămînt;
    g) evidenţa şi controlul situaţiei şcolare, a frecvenţa/prezenţa la ore a elevilorului şcolar şi respectării regulilor tehnicii şi securităţii muncii de către elevi în timpul stagiilor de practică în atelierele şcolii şi la întreprinderi;
    h) întocmirea rapoartelor referitor la realizarea planurilor şi programelor stagiilor de practică, realizarea planurilor activităţii de producţie;
    i) participarea la stagii de perfecţionare şi formare profesională continuă;
    j) identificarea cazurilor de violenţă faţă de adolescenţi şi sesizarea cazurilor grave de abuz autorităţilor tutelare locale şi altor instituţii cu atribuţii în protecţia drepturilor copilului;
    k) asigură corectitudinea întocmirii documentelor de evidenţă şi analiză a rezultatelor stagiilor de practică.
    59. Pedagogul social este cadrul didactic auxiliar numit de către directorul instituţiei de învăţămînt din rîndul persoanelor cu experienţă pedagogică sau din rîndul persoanelor care au experienţă de lucru cu tineretul. Pedagogul social activează sub conducerea directă a directorului adjunct pentru instruire şi educaţie, de comun acord cu colectivul pedagogic şi consiliul căminului şi are următoarele atribuţii:
    a) organizează şi desfăşoară activitatea educativă, culturală şi sportivă cu elevii instituţiei de învăţămînt, locatari ai căminelor instituţiei, de comun cu maiştrii-instructori şi profesorii;
    b) organizează şi desfăşoară alegerea consiliului locatarilor căminului;
    c) studiază nevoile şi interesele elevilor cazaţi în cămin, de comun acord cu consiliul locatarilor căminului, planifică şi desfăşoară activitatea educativă, culturală şi sportivă în vederea dezvoltării personalităţii elevului, a capacităţilor şi aptitudinilor lui spirituale şi fizice, raportîndu-le la nivelul potenţialului maximum, cultivării respectului pentru drepturile şi libertăţile omului, indiferent de apartenenţa etnică, provenienţa socială şi atitudinea faţă de religie etc.;
    d) efectuează controlul asigurării condiţiilor optime necesare pentru pregătirea către lecţii, sesiuni de examinare şi odihna elevilor;
    e) asigură condiţii adecvate de trai pentru elevii din cămin, dezvoltă la elevi deprinderi de comportament igienic, autodeservire;
    f) încurajează elevii să participe la cercurile de creaţie artistică, tehnică, secţiile sportive;
    g) participă la şedinţele consiliului profesoral şi propune spre discuţie chestiuni ce vizează ameliorarea procesului educativ în cămin;
    h) planifică activităţi cu elevii-locatari ai căminului, lunar, semestrial, în baza planului anual de activitate extraşcolară.
    60. Dirigintele, numit prin ordin de către directorul instituţiei de învăţămînt, organizează şi desfăşoară activitatea educativă în grupa de elevi. Dirigintele grupei îşi coordonează activitatea de comun acord cu profesorii şi maiştrii-instructori ai grupei respective.
    61. Dirigintele îndeplineşte următoarele activităţi:
    a) analizează sistematic reuşita şi frecvenţa elevilor;
    b) cercetează cauzele absenţelor şi ia măsurile necesare pentru îmbunătăţirea frecvenţei;
    c) stabileşte şi menţine relaţii cu toţi profesorii care predau în grupa pe care o conduce, în vederea coordonării eforturilor pentru obţinerea unor rezultate optime în educarea şi instruirea elevilor;
    d) cultivă elevilor abilităţi de automanagement al propriei formări, de dezvoltare a culturii comportamentale;
    e) organizează şi desfăşoară activitatea extraşcolară a elevilor;
    f) colaborează cu părinţii elevilor, îi informează despre rezultatele obţinute de elevi;
    g) completează catalogul grupei, fişele personale ale elevilor, informează Consiliul profesoral despre activitatea desfăşurată în grupa pe care o conduce.
    62. În perioada vacanţelor elevilor, cadrele didactice se prezintă la serviciu şi desfăşoară activităţi organizatorice şi de gospodărie (lecturi pedagogice, lucrul cu materialele didactice etc.).
    63. Timpul de muncă, durata şi perioada concediului, norma didactică, salariul cadrului didactic se calculează şi se stabileşte în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare.
    64. Se interzice cadrelor didactice de a pretinde, accepta sau primi de la elevi, părinţi sau asociaţiile părinţilor a unor bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, indiferent de destinaţia declarată a acestora.
    65. Se interzice cadrelor didactice, inclusiv rudelor de gradul I a acestora, de a organiza meditaţii cu proprii elevi, contra unor bunuri, servicii, privilegii sau alte foloase materiale şi avantaje necuvenite.

 

 

Capitolul IV
ELEVII

    66. Educaţia şi formarea profesională a tinerilor au ca finalitate principală formarea competenţelor profesionale, care să-i facă apţi pe viitorii absolvenţi să se integreze social, să ocupe un loc de muncă, să contribuie la realizarea unei dezvoltări durabile a ţării, să-şi realizeze propriile aspiraţii, să activeze în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
    67. Admiterea la studii se realizează prin concurs, în baza studiilor gimnaziale sau liceale, medii generale, pe locurile stabilite de Guvern şi distribuite de Ministerul Educaţiei.
    68. Concursul de admitere se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul de admitere în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic secundar aprobat de Ministerul Educaţiei.
    69. Înmatricularea la studii se face prin ordinul directorului instituţiei de învăţămînt, în baza rezultatelor concursului de admitere. Elevilor înmatriculaţi li se înmînează carnetul de elev.
    70. În instituţiile de învăţămînt se respectă drepturile şi libertăţile elevilor. Se interzice aplicarea oricărei forme de violenţă faţă de elevi.
    71. În instituţiile de învăţămînt se constituie organe de autoguvernanţă ale elevilor, care funcţionează în conformitate cu actele normative în vigoare şi cu regulamentele instituţionale.

Secţiunea 1
Drepturile şi obligaţiile elevilor

    72. Elevii au următoarele drepturi:
    a) să participe la elaborarea Regulamentului intern de activitate şi a altor acte reglatorii ale procesului educativ;
    b) să conteste, în termen de 24 de ore, nota primită la probele scrise;
    c) să utilizeze gratuit baza didactico-materială a instituţiei de învăţămînt în procesul de instruire;
    d) să participe la diferite cercuri de creaţie tehnică /artistica, la secţiile sportive şi alte activităţi organizate în instituţie;
    e) alte drepturi consemnate în statutul instituţiei de învăţămînt.
    73. Elevii au următoarele obligaţii:
    a) să cunoască şi să respecte normele tehnicii securităţii, regulile de protecţie contra incendiilor, normele sanitar-igienice;
    b) să păstreze ordinea şi să participe la activităţi de menţinere a curăţeniei în sălile de studii, atelierele didactice şi camerele din cămin.
    74. Elevilor li se interzice să introducă şi să folosească, în perimetrul instituţiei de învăţămînt, orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului instituţiei de învăţămînt.
    75. Elevilor li se interzice să deţină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul instituţiei de învăţămînt, substanţe narcotice şi/sau etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări şi să participe la jocuri de noroc.
    76. Elevii care, în baza deciziei comisiei medicale consultative, sînt eliberaţi de la efort fizic, se prezintă şi asistă la orele de educaţie fizică, purtînd echipament pentru sport.
    77. Elevii care obţin performanţe înalte în studii pot fi menţionaţi după cum urmează:
    a) diplome de merit;
    b) menţiune;
    c) mulţumiri adresate părinţilor (tutorilor), oral ori în scris;
    d) delegare în centrele de excelenţă, alte instituţii de învăţămînt profesional pentru dezvoltarea competenţelor profesionale;
    e) acordarea de premii de către instituţia de învăţămînt, sindicate, sponsori, agenţi economici, organizaţii obşteşti.
    78. Elevii care încalcă prevederile actelor normative în vigoare şi/sau a Regulamentului intern de activitate, în funcţie de gravitatea încălcărilor comise, sînt pasibili de următoarele sancţiuni disciplinare:
    a) avertisment;
    b) mustrare;
    c) excluderea din cămin pentru o perioadă limitată de timp;
    d) exmatricularea.
    79. Părinţii/tutorele elevilor care se fac vinovaţi de deteriorarea/sustragerea bunurilor instituţiei recuperează financiar prejudiciul cauzat pentru înlocuirea bunurilor deteriorate/sustrase.

Secţiunea 2
Evaluarea rezultatelor învăţării şi promovarea

    80. Evaluarea rezultatelor învăţării se efectuează sistematic la lecţiile teoretice, practice, de laborator, seminare, expoziţii, în cadrul orelor de instruire practică, a evaluărilor semestriale şi în cadrul sesiunilor de examinare.
    81. Rezultatele obţinute prin evaluări curente, pe parcursul semestrului şi în cadrul evaluărilor semestriale, anuale şi finale, servesc drept argument pentru atestarea semestrială şi pentru admiterea elevului la sesiunile de promovare şi la examenele de absolvire şi calificare.
    82. Tipurile şi termenele de evaluare a rezultatelor învăţării se comunică elevilor la începutul fiecărui an de studii. La determinarea formelor de evaluare se ţine cont de specificul disciplinei, volumul de materie şi durata studierii acesteia.
    83. Evaluările curente se efectuează în cadrul activităţilor de instruire prin testări orale şi scrise, referate, lucrări de control, precum şi în cadrul orelor practice sau de laborator.
    84. Evaluările semestriale, anuale şi finale se efectuează în cadrul sesiunilor de promovare, de absolvire şi de calificare.
    85. Tezele semestriale se susţin pe parcursul ultimelor două săptămîni ale semestrului, după un orar stabilit de instituţia de învăţămînt, din contul orelor prevăzute pentru disciplina dată.
    86. Tezele semestriale se apreciază cu note sau cu calificativele admis, respins. Elevul apreciat la teză cu notă sub 5 sau cu calificativul respins este calificat ca restanţier.
    87. La finele fiecărui an de studii elevii susţin sesiuni de examinare în conformitate cu planurile de învăţămînt.
    88. Orarul examenelor se aprobă de către director. Între examene se programează un interval de minimum 1-2 zile.
    89. Admiterea elevilor la sesiunile de promovare, la examenele de absolvire şi de calificare se efectuează prin decizia consiliului profesoral, în temeiul rezultatelor învăţării, consemnate în registru.
    90. La disciplinele care nu sînt incluse în sesiunea de examene media semestrială se calculează din media notelor curente.
    91. Dacă elevul nu a îndeplinit lucrările practice şi de laborator la una din discipline, acestuia nu i se pune nota semestrială si nu este admis la sesiunea de examene la disciplina respectivă.
    92. La disciplinele la care sînt prevăzute examene sau teze semestriale, nota generală se calculează din media notelor curente şi nota de la teză/examen, dacă ambele sînt apreciate cu cel puţin nota 5.
    93. Nota medie generală pe semestru se calculează din mediile notelor la disciplinele studiate în semestrul respectiv.
    94. Forma de susţinere a examenelor se stabileşte de către instituţia de învăţămînt (oral /scris). Subiectele pentru teze şi examene sînt elaborate de către profesorii care predau disciplina respectivă, sînt analizate la şedinţa catedrei metodice respective, se avizează de către şeful catedrei metodice şi se aprobă de către directorul adjunct pentru activitate didactică. Catedrele metodice respective aprobă lista materialelor didactice şi a mijloacelor tehnice permise pentru utilizare la examene.
    95. Subiectele pentru examene includ materia de programă, studiată pe parcursul a cel mult două semestre. În timpul sesiunii curente examenul poate fi susţinut numai o singură dată.
    96. În borderoul de examen se trec toate notele obţinute, inclusiv cele sub 5 şi calificativele admis, respins.
    97. Elevul poate contesta nota primită la examenele susţinute în scris în decurs de 24 de ore din momentul comunicării notei, prin depunerea unei cereri adresate directorului. Directorul instituţiei de învăţămînt aprobă reexaminarea la cel mult două discipline din acelaşi an de studii, în scopul majorării notei în cadrul sesiunii curente. Dacă elevul nu a fost apreciat cu o notă mai mare, rămîne în vigoare nota primită anterior. Reexaminarea pentru mărirea notei nu se mai poate repeta. Comisia care va reevalua cunoştinţele elevului respectiv este constituită din cadre didactice care predau cursul respectiv.
    98. Promovarea elevilor se efectuează la finele anului şcolar, prin ordinul emis de către director, în baza deciziei consiliului profesoral.
    99. Sînt declaraţi promovaţi elevii care la finele anului de studii obţin la fiecare disciplină din planul de învăţămînt a anului respectiv cel puţin nota 5 sau calificativul admis.
    100. Media generală se calculează doar pentru elevii promovaţi. Pentru elevii restanţieri sau amînaţi aceasta se calculează după promovarea disciplinelor la care elevul este restanţier sau amînat.
    101. Elevii apreciaţi cu note sub 5 sau calificativul respins la cel mult 3 discipline de studiu sînt declaraţi corigenţi în semestrul sau anul de învăţămînt respectiv. Pentru această categorie de elevi se organizează sesiuni repetate în primele 10 zile după vacanţa de iarnă şi în perioada 1-10 septembrie a fiecărui an de studii.
    102. Elevii care din motive întemeiate, justificate prin actele confirmative, nu au susţinut sesiunea în termenele stabilite sînt declaraţi amînaţi. Pentru aceştia se stabilesc prin ordin termenele de promovare a sesiunii amînate.
    103. Sesiunea de promovare înainte de termen se stabileşte, la solicitare, pentru elevii care au realizat 85% din materia de studii, dar din motive întemeiate, justificate prin actele confirmative, nu se pot prezenta la sesiunea de examinare.
    104. În cazul instruirii în baza curriculumului pe module, fiecare modul finisează cu o evaluare a cunoştinţelor teoretice şi abilităţilor practice. În curriculum, la sfîrşitul fiecărui modul, este prevăzut un număr de ore pentru evaluarea cunoştinţelor teoretice, realizată prin probe scrise, precum şi pentru evaluarea abilităţilor practice, demonstrate prin probe/sarcini practice.
    105. În cazul absenţelor motivate/nemotivate la un anumit modul, elevul nu poate fi promovat la următorul modul. În această situaţie elevul frecventează următorul modul, dar se consideră restanţier. Instituţia asigură condiţii pentru lichidarea restanţelor.

Secţiunea 3
Stagiile de practică

    106. Organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică constituie atribuţii funcţionale ale directorului adjunct pentru instruire şi producţie şi şefului de secţie, care coordonează activitatea tuturor cadrelor didactice implicate în acest proces.
    107. Atelierele specializate pentru desfăşurarea stagiilor de practică din cadrul instituţiilor sînt asigurate cu documente normative, dotate cu materiale ilustrative, fişe, tabele, literatură de specialitate, ghiduri metodice, standuri informaţionale, instrumente, utilaj tehnic, computere, instrucţiuni privind standardele de stat în domeniu, expoziţii ale celor mai reuşite lucrări ale elevilor-practicanţi, planşe despre tehnica securităţii, Registre de instructaj privind securitatea muncii, truse medicale, instrucţiuni, recomandări, indicaţii metodologice privind elaborarea lucrărilor de curs etc.
    108. Instituţia de învăţămînt elaborează instrucţiuni speciale privind desfăşurarea stagiilor de practică a elevilor pentru fiecare meserie/profesie.
    109. La finalizarea stagiilor de practică, fiecare elev prezintă agenda formării profesionale şi un scurt raport după un model şi cerinţe aprobate de către catedra metodică. La raport se pot anexa machete, scheme, proiecte, materiale intuitive, pregătite de către elevii-practicanţi.
    110. Pentru evaluarea performanţelor elevilor în urma realizării stagiilor de practică în producţie, instituţiile de învăţămînt organizează conferinţe, seminare, expoziţii de lucrări cu caracter creativ cu participarea activă a celor implicaţi în acest proces.
    111. Elevii care nu au realizat programul stagiului de practică nu sînt promovaţi la anul următor de studii şi nu sînt admişi la susţinerea examenelor de calificare.
    112. În vederea efectuării stagiilor de practică directorul instituţiei încheie contracte de colaborare cu administraţiile întreprinderilor, organizaţiilor, asociaţiilor, societăţilor pe acţiuni etc.
    113. Rezultatele elevilor în stagiile de practică se apreciază cu note de către cadrele didactice care au îndrumat elevii la desfăşurarea practicii respective (profesori de specialitate, maiştri-instructori, maiştrii-instructori în producţie, conducătorii de practică).

Secţiunea 4
Transferul

    114. Transferul elevilor de la o instituţie de învăţămînt profesional tehnic la alta se efectuează numai după încheierea cu succes a anului de învăţămînt, în timpul vacanţei de vară.
    115. Înmatricularea elevului prin transfer se efectuează prin ordinul directorului instituţiei de învăţămînt, cu acordul Ministerului Educaţiei. Cererea personală este coordonată de către directorii ambelor instituţii de învăţămînt.
    116. Înmatricularea elevului prin transfer se face în limita locurilor vacante şi cu susţinerea diferenţelor dintre planurile şi programele de formare profesională (cel mult la 3-4 discipline de studii), ţinîndu-se cont de domeniul ocupaţional.
    117. Înmatricularea elevului prin transfer de la instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar se face ţinîndu-se cont de domeniul ocupaţional, în limita locurilor vacante şi cu susţinerea diferenţelor dintre planurile şi programele de formare profesională (cel mult 25% din volumul disciplinelor/modulelor tehnologice).
    118. Administraţia instituţiei de învăţămînt, care primeşte elevul, determină diferenţele de program dintre planurile de învăţămînt şi programele de formare profesională şi stabileşte prin ordin termenele de lichidare a acestora.
    119. Se permite transferul de la o meserie la alta în cadrul instituţiei de învăţămînt, în limita locurilor prevăzute în planul de admitere, pînă la data de 1 octombrie, în anul I de studii.
    120. În cazul cînd solicitantul de transfer efectuează studiile pe bază de contract (cu taxă de studii), este necesar acordul în scris al persoanei juridice sau fizice, care suportă cheltuielile pentru studii, exprimat prin încheierea unui nou contract.
    121. Transferul de la o instituţie de învăţămînt din alt stat la o instituţie similară din R. Moldova se efectuează în modul stabilit de prezentul regulament, după echivalarea actelor de studii de către Ministerul Educaţiei.
    122. Nu se admite transferul de la o meserie la alta în ultimul an de studii.

Secţiunea 5
Concediul academic

    123. Concediul academic este permisiunea legală de retragere de la studii pentru o perioadă de pînă la un an de învăţămînt şi se acordă prin ordinul directorului instituţiei, o singură dată pe parcursul studiilor, în caz de incapacitate de continuare a studiilor din motive de sănătate sau din alte motive justificate.
    124. Concediul academic pentru îngrijirea copilului se acordă în conformitate cu prevederile Codului muncii.
    125. Concediul academic din motive de boală se acordă în baza certificatului-tip, eliberat de către comisia medicală consultativă teritorială.
    126. La expirarea concediului academic, în temeiul cererii depuse, directorul emite ordinul de restabilire. În cazul în care concediul academic a fost acordat pe motivul incapacităţii de studii din motive de sănătate, ordinul de restabilire se emite doar la prezentarea certificatului medical, care confirmă capacitatea elevului de a-şi continua studiile.
    127. Pe perioada concediului academic elevului nu i se acordă bursă.

Secţiunea 6
Absolvirea

    128. Elevii care au absolvit ultimul an de studii şi au realizat integral planul şi programul de formare profesională, prin ordinul directorului, în baza deciziei consiliului profesoral, sînt admişi la susţinerea examenelor de calificare.
    129. La finalizarea programului de formare profesională tehnică secundară se întocmeşte, pentru fiecare grupă academică, un borderou centralizator cu notele generale pentru fiecare disciplină (inclusiv stagiile de practică) şi se calculează media generală pentru perioada de studii a fiecărui elev.
    130. În certificatul de calificare se înscrie media generală, calculată cu două cifre după virgulă prin trunchiere, cu cifre şi litere (de exemplu: 8,56 (opt şi cincizeci şi şase)).
    131. Absolventului i se eliberează certificatul de calificare şi suplimentul descriptiv (foaia matricolă) în care se indică disciplinele de studii, numărul de ore la fiecare disciplină, în conformitate cu planul de învăţămînt, nota generală la fiecare disciplină, notele la stagiile de practică, notele de la examenele de absolvire şi calificare, inclusiv media generală a situaţiei academice.
    132. La solicitare, absolventului i se eliberează standardul profesional care reprezintă o expunere scurtă a programelor de studii.
    133. Formularul de certificat şi supliment descriptiv se elaborează şi se aprobă de către Ministerul Educaţiei. Suplimentul descriptiv la certificatul de calificare este valabil numai alăturat la actul de studii.

Secţiunea 7
Exmatricularea

    134. Exmatricularea elevilor se va aplica în următoarele cazuri:
    a) din proprie iniţiativă (la cerere);
    b) din motiv de transfer la o altă instituţie de învăţămînt;
    c) pentru absenţa de la lecţii mai mult de 60 de ore pe parcursul unui semestru;
    d) pentru nereuşită şcolară la patru şi mai multe discipline la finele anului de învăţămînt;
    e) pentru restanţe, în cazul cînd acestea nu au fost lichidate în termenele stabilite;
    f) la expirarea termenului concediului academic, dacă elevul nu s-a prezentat la studii;
    g) pentru comiterea unei fapte ce contravine normelor de conduită etico-morală sau a unor contravenţii sau infracţiuni.
    135. Faptele nedemne, manifestările agresive fizice şi morale, încălcările grave ale disciplinei comise de elevi faţă de colegi, administraţia instituţiei, personalul didactic şi tehnic se discută la şedinţele Comisiei de Disciplină, care decide ce sancţiune urmează a fi aplicată. Decizia de sancţionare se aduce la cunoştinţa elevilor şi se comunică părinţilor/tutorilor.
    136. Elevii care absentează de la lecţii mai mult de 60 de ore pe parcursul unui semestru, din motive neîntemeiate, sau mai mult de 60 de zile pe parcursul unui semestru, din motive întemeiate, sînt exmatriculaţi, cu dreptul de a se restabili în următorul an de studii.
    137. Exmatricularea se efectuează prin ordinul directorului, la decizia Consiliului profesoral.
    138. Elevului exmatriculat i se eliberează un certificat cu privire la situaţia şcolară şi i se restituie actele cu privire la studiile anterioare (în original). În certificatul nominalizat se indică, în mod obligatoriu, motivul exmatriculării.
    139. Persoanele exmatriculate pot fi restabilite la studii în aceeaşi instituţie de învăţămînt, la aceeaşi meserie şi formă de învăţămînt (învăţămînt de zi/buget/contract) nu mai devreme de următorul an de studii.

Capitolul V

EVALUAREA CALITĂŢII

    140. Evaluarea calităţii se realizează de către structuri instituţionale de asigurare a calităţii, în baza standardelor naţionale de referinţă şi a celor de acreditare, precum şi în baza Regulamentului intern de activitate.
    141. Administraţia poartă responsabilitate pentru asigurarea calităţii procesului educaţional în instituţia de învăţămînt.
    142. Planul managerial de activitate al instituţiei de învăţămînt conţine un capitol privind evaluarea calităţii, care va include un set de acţiuni utilizate pentru determinarea raportului dintre performanţele obţinute şi cele preconizate, precum şi pentru corectarea rezultatelor în sensul dorit.
    143. Evaluarea calităţii va reflecta dimensiunea funcţional-structurală a operaţiilor de constatare, apreciere, decizie. În cadrul controlului intern se va verifica capacitatea instituţională, eficienţa educaţională, calitatea programelor de formare profesională, managementul instituţional al calităţii, activitatea subdiviziunilor instituţiei, catedrei metodice, cabinetelor şi laboratoarelor, realizarea obiectivelor curriculare la disciplinele de studii, activitatea profesorilor, evaluarea cunoştinţelor elevilor, formarea profesională în cadrul disciplinelor de specialitate şi a stagiilor de practică, disciplina şcolară, activitatea căminelor şcolare, activitatea extracurriculară etc.
    144. Evaluarea internă a calităţii procesului educaţional în instituţie este efectuată de comisia de evaluare internă şi asigurare a calităţii, componenţa căreia este propusă de consiliul profesoral şi aprobată prin ordinul directorului. În urma controlului, comisia va întocmi o informaţie amplă cu o caracterizare a situaţiei, cu propuneri concrete, recomandări cu valoare de prognoză sau de redresare a situaţiei.
    145. Pe baza legislaţiei în vigoare, instituţia elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare a comisiei de evaluare internă şi asigurare a calităţii. Conducerea instituţiei este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate.
    146. Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei pentru evaluarea internă şi asigurarea calităţii este realizată în conformitate cu prevederile legale. Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea internă şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    147. Rezultatele evaluării interne se vor discută la şedinţele consiliului profesoral, consiliului de administraţie, catedrei metodice şi vor fi înscrise în procese-verbale.
    148. Evaluarea personalului didactic din instituţie se face la sfîrşitul anului şcolar, iar evaluarea personalului didactic auxiliar după încheierea anului calendaristic.
    149. Rezultatele evaluării activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar stau la baza deciziei Consiliului de administraţie privind acordarea calificativului anual şi a gradaţiei de merit.
    150. Evaluarea directorului se face de către Ministerul Educaţiei pe baza raportului de autoevaluare, cu avizul conform al Direcţiei de profil.
    151. Evaluarea directorilor adjuncţi se face de către consiliul de administraţie al instituţiei de învăţămînt pe baza raportului de autoevaluare, cu avizul conform al directorului.
    152. Evaluarea şi validarea achiziţiilor dobîndite de personalul didactic şi de conducere prin diferite programe şi forme de organizare a formării continue se realizează pe baza sistemului de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, elaborat de Ministerul Educaţiei.
    153. Evaluarea personalului administrativ/nedidactic se face la sfîrşitul anului calendaristic/financiar, conform prevederilor legale şi a prevederilor Regulamentului intern, în baza fişei postului.
    154. Întregul personal din instituţia de învăţămînt (personal didactic de conducere, personal didactic, personal didactic auxiliar, personal nedidactic) are obligaţia, conform legii, de a trece anual un examen medical.
    155. Sustragerea de la examenul medical constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii.
    156. Personalul din instituţie răspunde disciplinar pentru încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor ce îi revin, potrivit contractului individual de muncă, fişei postului, prezentului Regulament, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare, care dăunează interesului învăţămîntului şi prestigiului instituţiei de învăţămînt profesional tehnic secundar, conform legii.
    157. Evaluarea externă a calităţii educaţiei reprezintă o activitate de evaluare generală a performanţelor instituţiei, prin raportare explicită la politicile educaţionale, scopurile şi obiectivele dezirabile propuse, a standardelor asumate în funcţionarea acesteia.
    158. Evaluarea externă se realizează de către Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional, prin:
    a) controlul aplicării legislaţiei şi monitorizarea calităţii activităţilor de predare-învăţare şi respectarea standardelor naţionale/a indicatorilor de performanţă;
    b) controlul, monitorizarea şi evaluarea calităţii managementului instituţiei;
    c) evaluarea externă a programelor de instruire şi acreditarea acestora.
    159. Personalul didactic şi conducerea instituţiei de învăţămînt nu pot refuza evaluarea internă şi externă.

Capitolul VI
ACTIVITATEA EXTRAŞCOLARĂ

    160. Organizarea şi coordonarea activităţii extraşcolare este reflectată în planul managerial al instituţiei, elaborat pentru fiecare an de învăţămînt, şi este condusă de către directorul adjunct pentru instruire şi educaţie sau de un alt angajat desemnat responsabil de această activitate.
    161. Planul de activităţi extraşcolare este elaborat în baza Planului de dezvoltare strategică, planului anual de activitate, propunerilor formulate de către elevi şi partenerii educaţionali.
    162. Directorul, în baza deciziei consiliului profesoral, aprobă planul de activităţi extraşcolare, care este afişat, indicîndu-se luna, locul desfăşurării activităţilor şi persoanele responsabile. Fiecare activitate are un caracter specific pentru grupa şi vîrsta elevilor, domeniul ocupaţional şi meseriile din instituţia de învăţămînt.
    163. Activitatea extraşcolară are drept obiectiv de bază perfecţionarea calităţii pregătirii profesionale prin intermediul cercurilor, cluburilor, asociaţiilor pe interese, educarea la elevi a valorilor general-umane şi organizarea eficientă a timpului liber.
    164. Materialele activităţilor extracurriculare se păstrează la directorul adjunct sau persoana desemnată responsabilă de această activitate.

Capitolul VII
ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ ŞI BAZA
TEHNICO-MATERIALĂ

    165. Fondurile fixe şi circulante sînt proprietate de stat şi se atribuie instituţiei de învăţămînt cu drept de gestiune operativă. Terenurile ce aparţin instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic secundar nu sînt impozitate.
    166. Instituţia de învăţămînt poate beneficia şi de alte surse de finanţare, cum ar fi: mijloace provenite din pregătirea, perfecţionarea şi recalificarea cadrelor de muncitori, venituri provenite din comercializarea articolelor confecţionate în procesul de instruire (în gospodării didactice, ateliere etc.), precum şi din arendarea localurilor, construcţiilor, echipamentelor, donaţiile şi veniturile provenite din colaborarea/cooperarea internaţională, precum şi donaţiile de la persoanele fizice şi juridice, mijloace alocate de agenţii economici.
    167. În cadrul instituţiei de învăţămînt se pot desfăşura activităţi de antreprenoriat în condiţiile stabilite de Guvern, inclusiv comercializarea produselor (obiectelor) realizate în atelierele proprii de producţie.
    168. Directorul instituţiei de învăţămînt gestionează mijloacele financiare bugetare/extrabugetare alocate, în conformitate cu bugetul instituţiei de învăţămînt aprobat anual, gestionează balanţa independentă şi are deschise la bancă conturi de decontare şi alte conturi, inclusiv valutare.
    169. Bugetul instituţiei de învăţămînt şi raportul de executare a acestuia se publică pe pagina web oficială a instituţiei de învăţămînt.
    170. Activitatea economico-financiară se efectuează conform actelor normative în vigoare şi este asigurată de serviciul de contabilitate.
    171. Serviciul de contabilitate este condus de contabilul - şef şi se subordonează directorului. Serviciul de contabilitate asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar-contabile a instituţiei, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
    172. Evidenţa contabilă şi statistică, precum şi remunerarea personalului instituţiei se efectuează conform legislaţiei în vigoare.
    173. Contabilul-şef are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
    a) organizează, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea activităţii financiar contabile a instituţiei, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
    b) gestionează întregul patrimoniu al instituţiei, în conformitate cu actele normative în vigoare, Regulamentul intern şi hotărîrile consiliului de administraţie;
    c) întocmeşte proiectul de buget şi raportul de execuţie bugetară conform normelor metodologice de finanţare, elaborate de Ministerul Educaţiei;
    d) asigură şi gestionează documentele şi instrumentele financiare cu regim special;
    e) răspunde de consemnarea în documente justificative a operaţiilor care afectează patrimoniul instituţiei şi de înregistrarea în evidenţă contabilă a documentelor justificative, în conformitate cu prevederile legale;
    f) răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului instituţiei;
    g) asigură şi răspunde de îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale instituţiei faţă de bugetul de stat, de bugetul local şi de terţe părţi.
    174. Baza tehnico-materială a instituţiei de învăţămînt este constituită din imobile, instalaţii inginereşti, biblioteci, laboratoare, ateliere, terenuri, gospodării didactice, echipamente, mijloace de transport, utilaje şi alte mijloace tehnico-materiale prevăzute de normativele în vigoare. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale se realizează din contul mijloacelor bugetare şi al mijloacelor extrabugetare ale instituţiei de învăţămînt. Concomitent, baza tehnico-materială poate fi completată de ministere, departamente, agenţi economici, autorităţile publice locale, care au dreptul să transmită instituţiilor de învăţămînt utilaje, aparate, mijloace de transport, spaţii locative, terenuri etc. cu titlu de sponsorizare sau de acoperire a cheltuielilor pentru pregătirea şi perfecţionarea profesională a specialiştilor şi pentru alte servicii.
    175. Instituţiile de învăţămînt pot da în chirie localurile care le aparţin, da în arendă terenurile agricole, doar cu acordul Ministerului Educaţiei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă

 

Documentaţia

instituţiei de învăţămînt profesional tehnic secundar

 

1.         Documentaţia instituţiei de învăţămînt profesional tehnic secundar se perfectează şi se completează sistematic, conform anexei. Pentru veridicitatea informaţiei incluse în documente şi calitatea perfectării lor poartă răspundere persoana care a semnat documentul respectiv.

2.         Documentele ce ţin de evidenţa statistică se completează conform formularelor din rapoartele statistice, aprobate în modul stabilit.

Nomenclatorul dosarelor

Indicele dosarului

Tipul documentului

Termen de păstrare a dosarului

Director

01 - 01

Actele legislative ale Parlamentului, Hotărîrile Guvernului RM, altor organe de stat şi Registrul de evidenţă a documentelor nominalizate

Pînă la abrogarea acestora

01 - 02

Acte normative ale Ministerului Educaţiei (Regulamente,

Instrucţiuni, Recomandări metodice). Ordinele, dispoziţiile Ministerului Educaţiei, Hotărîri ale Colegiului Ministerului Educaţiei şi Registrul de evidenţă a documentelor nominalizate.

Pînă la abrogarea acestora

01 - 03

Statutul instituţiei de învăţămînt profesional tehnic secundar. Regulamentul intern de activitate.

Perioada de valabilitate

01 - 04

Ordinele şi dispoziţiile cu privire la activitatea de bază a

instituţiei de învăţămînt

10 ani

01 - 05

Statele de personal. Ordinele cu privire la personal ( angajare, eliberare / demisie / transfer)

75 ani

01 - 06

Ordinele / dispoziţiile cu privire la deplasări, concedii,

menţionări şi sancţiuni disciplinare

5 ani

01 - 07

Cartea de procese-verbale ale consiliului profesoral şi materialele lui.

10 ani

01 - 08

Cartea de procese-verbale ale consiliului de administraţie şi materialele lui.

10 ani

01 - 09

Planul de dezvoltare strategică a instituţiei de învăţămînt.

Pînă la abrogarea acestora

01 10

Cartea de ordine privind fluctuaţia elevilor

permanent

01 - 11

Raportul anual de activitate a instituţiei

5 ani

01 - 12

Registrul alfabetic de evidenţă a elevilor

permanent

01 - 13

Procesele-verbale, actele de control (tematic, frontal, revizie, informaţii referitor la lichidarea lacunelor etc.)

10 ani

01 - 14

Raportul comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii

Pînă la abrogarea acestora

01 - 15

Procesele-verbale ale adunărilor, şedinţelor convocate de director

3 ani

01 - 16

Contracte, protocoale de colaborare, acorduri de parteneriat cu agenţii economici, asociaţii, instituţii, ONG-uri

Pînă la expirarea termenului

01 - 17

Registrul de înregistrare a plîngerilor, cererilor, propunerilor cetăţenilor

5 ani

01 - 18

Nomenclatorul arhivistic, corespondenţă cu arhivele statului

Pînă la abrogarea acestora

01 - 19

Contracte cu părinţii/tutorele/elevii

3 ani după absolvirea şcolii

01 - 20

Cartea de onoare a instituţiei

permanent

01 - 21

Materiale privind promovarea activităţii instituţiei, cooperarea internaţională, asigurarea funcţionalităţii site-ului instituţiei

permanent

 

Director adjunct pentru instruire şi producţie

 

02 - 01

 

 

Ordine cu privire la contingentul elevilor instituţieide învăţămînt (înmatriculare, transfer, promovare, absolvire, exmatriculare) buget şi contract

75 ani

 

 

02 - 02

Cartea nominală (buget / contract)

50 ani

02 - 03

Planurile de învăţămînt, planurile tematice şi programele de studiu

Un an după înlocuirea cu altele noi

02 - 04

Planul anual de activitate a şcolii. Planul lunar (săptămînal). Rapoartele anuale

10 ani

02 - 05

Materiale privind implementarea sistemului intern de management al calităţii

5 ani

02 - 06

Lucrul instructiv - metodic. Planul de activitate al comisiilor metodice. Procesele-verbale ale şedinţelor comisiilor metodice. Dările de seamă ale activităţii comisiilor metodice.

10 ani

02 - 07

Lista de tarifiere a cadrelor didactice

5 ani

02 - 08

Planul şi graficul evaluării procesului de instruire

5 ani

02 - 09

Planul de perfecţionare şi stagiere a cadrelor didactice. Materiale referitoare la atestarea cadrelor didactice

10 ani

02 -10

Copiile ordinelor directorilor întreprinderilor / organizaţiilor şi contracte cu privire la organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică

1 an

02 - 11

Planul de admitere al elevilor. Evidenţa statistică semestrială şi anuală a efectivului de elevi

10 ani

02 - 12

Documente referitoare la exmatricularea, restabilirea,

transferul elevilor

1 an

02 - 13

Planul activităţii cabinetelor şi sălilor de clasă (ateliere,

laboratoare) şi înzestrarea lor conform normativelor

3 ani

02 - 14

Materiale cu privire la bunele practici şi experienţa cadrelor didactice

5 ani

02 - 15

Orarul lecţiilor. Documente referitoare la înlocuirea orelor

5 ani

02 - 16

Orarul examenelor şi consultaţiilor, subiectele biletelor de examene la disciplinele de specialitate

1 an

02 - 17

Cataloagele (instruirea teoretică / instruirea practică)

75 ani

02 - 18

Dările de seamă ale profesorilor de specialitate şi ale

maiştrilor-instructori

5 ani

02 - 19

Procesele-verbale ale şedinţelor comisiilor de calificare

75 ani

02 - 20

Fişele de examinare de la examenela obiectele de specialitate

25 ani

02 - 21

Registrul de înregisrare a candidaţilor la concursul de admitere. Procesele-verbale ale comisiei de admitere

5 ani

02 - 22

Materiale referitoare la plasarea în cîmpul muncii a

absolvenţilor

3 ani

02 - 23

Registrele de analiză a asistărilor la lecţii, activităţi

extraşcolare

5 ani

02 - 24

Corespondenţa cu Ministerul Educaţiei şi alte organe publice locale, cu organizaţii, întreprinderi etc.

3 ani

02 -25

Standardele ocupaţionale. Registru nomenclator al calificării profesionale.

10 ani

02 - 26

Documente care stau la baza organizării şi desfăşurării examenelor de calificare, absolvire, confirmarea competenţelor profesionale.

2 ani

02 - 27

Materiale referitoare la desfăşurarea concursului Cel mai bun în meserie, şi olimpiadelor

10 ani

02 - 28

Documente care ţin de formarea profesională continuă / recalificarea muncitorilor în cadrul instituţiei

5 ani

 

Director adjunct pentru instruire şi educaţie

 

03 - 01

Planul anual de activitate extraşcolare. Dările de seamă cu privire la realizarea obiectivelor propuse prezentate la consiliul profesoral.

10 ani

03 - 02

Planurile de învăţămînt, planurile tematice şi programele de studiu pentru disciplinele opţionale şi facultative

10 ani

03 - 03

Planul lunar de activitate educativă. Rapoarte semestriale de activitate cu privire la realizarea obiectivelor

1 ani

03 - 04

Planul de orientare profesională şi ghidare în carieră. Raport privind îndeplinirea planului de admitere.

3 ani

03 - 05

Planul de activitate al bibliotecarului, pedagogilor sociali în cămine, dările de seamă

3 ani

03 - 06

Plan de acţiuni şi rapoarte cu privire la evidenţa efectivului de elevi.

3 ani

03 - 07

Portofoliul şi procesele verbale ale şedinţelor consiliului diriginţilor. Materiale metodice în ajutorul dirigintelui

5 ani

03 - 08

Documente cu privire la participarea instituţiei la concursuri şi alte activităţi extracurriculare

3 ani

03 - 09

Documente referitoare la diseminarea bunelor practici în organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare

3 ani

03 - 10

Rapoartele semestriale privind cazurile de abuz, neglijare, exploatare şi trafic al copilului (anexa nr. 4 la ordinul ME nr.77 din 22.02. 2013) şi Registrul privind cazurile suspecte de abuz, neglijare, exploatare şi trafic al copilului (anexa nr. 3 la ordinul ME nr.77 din 22.02. 2013)

5ani

03 - 11

Documente privind activitatea comitetelor de părinţi şi ale altor organizaţii care sprijină instituţia, sponsorizări.

5 ani

03 - 12

Diplome de merit/ menţiune la concursuri şcolare, olimpiade, premii şi distincţii.

3 ani

03 - 13

Materiale cu privire la implementarea prevederilor Acordului de Asociere, consolidarea relaţiilor internaţionale în cadrul programelor e-Twinning, Europa 3000, Pestalozzi etc.

permanent

03 14

Registru decizii privind menţiunile / sancţiunile aplicate elevilor.

1 an

03 15

Registru procese verbale, contracte, protocoale de colaborare, acorduri de parteneriat cu agenţii economici, asociaţii, instituţii,ONG-uri pe direcţia Educaţie

5 ani

 

Contabilul -şef

 

04 - 01

Procesele verbale de predare - primire, anexele întocmite la schimbarea conducătorului instituţiei

Cît este necesar

04 - 02

Documente ale fondurilor (istoricul fondului, procesele verbale de verificare a stării documentelor, actele de predare - primire a documentelor la păstrare de stat, procesele verbale ale documentelor propuse spre decontare cu privire la lipsa şi deteriorarea ireparabilă a documentelor, prezentării din fond)

Cît este necesar

04 - 03

Devizul de cheltuieli şi darea de seamă privind executarea devizului de cheltuieli

5 ani

04 - 04

Norma didactică a cadrelor didactice angajate

5 ani

04 - 05

Tabelele lunare de evidenţă a timpului de muncă şi calculării salariului

1 an

04 - 06

Registrele de evidenţă a utilajului, reactivelor chimice, materialelor didactice etc.

permanent

04 - 07

Registrul de evidenţă a bunurilor materiale

permanent

04 - 08

Procesele verbale de decontare a bunurilor materiale (fondurilor fixe, fondurilor de mică valoare)

Cît este necesar

 

Şeful secţiei

 

05 01

Planul activităţii secţiei şi de producţie în ateliere şi gospodăriididactice şi de la stagiile de practică; rapoarte referitoare la realizarea lui

5 ani

05 02

Planurile şi programele stagiilor de practică şi informaţia

referitoare la realizarea lor

1 an după înlocuirea cu altele noi

05 03

Materialele concursurilor Cel mai bun în profesie (meserie)

5 ani

05 04

Programa stagiilor de practică. Lista elevilor-practicanţi, disciplinele practicii, dările de seamă ale maiştrilor-instructori

1 an

05 05

Lista lucrărilor practice pe profesii (meserii)

Pînă la schimbarea programelor

05 06

Lista probelor de verificare şi calificare, graficele, procesele verbale, analiză, concluzii şi propuneri

3 ani

05 07

Registrul de evidenţă a instructajului privind protecţia muncii

10 ani

05 08

Acte despre securitatea în muncă şi igiena sanitară

3 ani

05 09

Cataloagele stagiilor de practică

3 ani

05 10

Registrele de analiză a activităţii maiştrilor-instructori

5 ani

05 -11

Documente cu privire la experienţa avansată şi diseminarea bunelor practici

5 ani

05 -12

Paşapoartele tehnice ale utilajelor, tehnicii, aparatelor etc.

pînă la trecerea la pierderi

05 13

Comenzi pentru utilaje, scule, materiale consumabile etc.

3 ani

05 14

Acte de trecere la pierderi sau de decontare. Evidenţa şi dările de seamă cu privire la decontări

3 ani

05 - 15

Graficul efectuării reparaţiei tehnice a maşinilor, utilajelor

1 an

 

Director adjunct pentru gospodărie

 

06 - 01

Paşaportul tehnic al instituţiei

permanent

06 - 02

Comenzi pentru asigurarea tehnică a procesului de instruire, documente ce atestă îndeplinirea lor

1 an

06 - 03

Documente referitoare la întreţinerea clădirilor, reparaţii, pregătirea pentru sezonul rece

3 ani

06 - 04

Actele cu privire la asigurarea condiţiilor de trai în cămine

10 ani

06 - 05

Planul măsurilor antiincendiare şi sanitare

5 ani

06 - 06

Registrul de evidenţă a bunurilor materiale

permanent

06 - 07

Actele de decontare a bunurilor materiale

3 ani

06 - 08

Actele de control privind pregătirea instituţiei către noul an de studii

10 ani

06 - 09

Corespondenţa cu privire la problemele de gospodărire

3 ani

06 - 10

Documente referitoare la organizarea alimentaţiei şi activitatea cantinei

5 ani

06 - 11

Contracte referitoare la activitatea de gospodărire

Cît este necesar

06 - 12

Acte referitoare la inventarierea bunurilor materiale

3 ani

06 - 13

Materiale referitoare la protecţia muncii a personalului

permanent, pînă la înlocuirea cu altele noi

06 - 14

Materiale privitor la protecţia civilă a personalului şi elevilor

permanent, pînă la înlocuirea cu altele noi

06 - 15

Registrul privind examenul medical periodic al personalului didactic, personalului didactic auxiliar şi nedidactic

5 aniF

 

Bibliotecar

 

07 - 01

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a

bibliotecilor din instituţiile de învăţămînt preuniversitar

Pînă la înlocuirea cu altul nou

07 - 02

Registrul de inventariere a fondului bibliotecii

Pînă la lichidarea bibliotecii

07 - 03

Registrul de inventariere a fondului de manuale

Pînă la lichidarea bibliotecii

07 - 04

Foile de comandă pentru primirea literaturii. Comanda materialelor, literaturii didactice, manualelor etc.

3 ani

07 - 05

Actele de decontare a manualelor

10 ani

07 - 06

Registrul de mişcare a fondului bibliotecii

Pînă la lichidarea bibliotecii

07 - 07

Registrul de mişcare a fondului de manuale

 

Pînă la lichidarea bibliotecii

07 - 08

Registrul de evidenţă zilnică a activităţii bibliotecii

3 ani

07 - 09

Planul de activitate a bibliotecii, rapoartele cu privire la

activitatea bibliotecii

10 ani

07 - 10

Materialele lecturilor pedagogice

5 ani

07 - 11

Registrul de evidenţă a literaturii şi manualelor pierdute şi înlocuite

3 ani

07 - 12

Actele cu privire la rezultatele inspectării bibliotecii

3 ani

07 - 13

Cartoteca publicaţiilor periodice

Pînă la lichidarea bibliotecii

07 - 14

Cartoteca formularelor cititorilor

Pînă la restituirea literaturii

07 - 15

Acte de inventariere a fondului beletristic şi de manuale al bibliotecii

Cît este necesar

07 - 16

Planurile de completare a colecţiei bibliotecii

Pînă la expirarea necesităţilor

07 - 17

Corespondenţa cu cititorii

1 an

Secretariat

08 - 01

Corespondenţa cu ministerele, organele publice de stat şi

locale, cu întreprinderi, organizaţii etc.

3 ani

08 - 02

Registrul de evidenţă a corespondenţei expediate

1 an

08 - 03

Registrul de evidenţă a corespondenţei recepţionate

1 an

08 - 04

Registrul de evidenţă a telefonogramelor

1an

08 - 05

Registrul de evidenţă a deplasărilor

3 ani

08 - 06

Registrul de evidenţă şi eliberare a carnetelor de elev

Pînă la absolvirea şcolii

08 - 07

Cereri ale personalului didactic, administrativ, ale elevilor cu privire la eliberări de adeverinţe sau acte, înscrieri la susţinerea examenelor, etc.

3 ani

08 - 08

Registrul de audienţă a cetăţenilor

5 ani

Serviciul de personal

09 - 01

Dosarele personale ale angajaţilor instituţiei de învăţămînt (cereri, copia ordinului referitor la angajare, concediu, fişe personale, copia diplomei etc.)

75 ani

09 - 02

Dosarele personale ale elevilor instituţiei de învăţămînt (cereri, copia ordinului referitor la admitere, transfer, exmatriculare, concediu academic, fişe personale, actul de studii anterioare (în original), copia actului de identitate, etc.)

Pînă la absolvirea şcolii

09 - 03

Registrul de evidenţă şi eliberare a certificatelor de grad

didactic

5 ani

09 - 04

Registrul de circulaţie a carnetelor de muncă (înregistrarea, eliberarea). Carnete de muncă.

50 ani

09 - 05

Tabelele evidenţei prezenţei la serviciu

1 an

09 - 06

Registrul de evidenţă a ordinelor de personal:

-          concediu, sancţiuni, menţiuni;

-          angajare, transfer, demisie/eliberare

50 ani

09 - 07

Registrul de evidenţă a contractelor individuale de muncă. Contracte de muncă

50 ani

09 - 08

Rapoartele statistice anuale

10 ani

09 - 09

Registrul de evidenţă a actelor de admitere ale elevilor la admitere (pe meserii) etc.

1 an

09 - 10

Registrul de evidenţă şi eliberare a actelor de studii

75 ani