Aprobat

prin decizia Consiliului Profesoral

nr. 4/5.2(a) din 26.03.2015

 

Regulamentul intern de constituire şi funcţionare a Consiliului Elevilor

în ŞP Căuşeni

I. Dispoziţii generale

1. Consiliul Elevilor în Şcoala Profesională, (în cele ce urmează - CE) este o structură reprezentativă şi consultativă a elevilor, care asigură dreptul copiilor şi tinerilor la opinie şi libera exprimare.

2. Consiliul Elevilor este un mijloc prin care elevii din şcoală oferă reacţie inversă administraţiei şcolii despre felul în care şcoala, activind conform cadrului legal în vigoare, răspunde necesităţilor şi intereselor lor.

3. Din Consiliul Elevilor fac parte cîte un membru din fiecare grupă de elevi, aleşi prin concurs deschis la nivel de grupă.

4. Candidatul propus poate fi orice copil care este, la momentul înaintării, elev/ elevă în Şcoala Profesională or.Căuşeni şi indiferent dacă este sau nu membru al organului de autoconducere în grupă.

5. Organul de autoconducere al grupei de elevi poate propune doar un singur candidat pentru Consiliul Elevilor.

6. Membrii Consiliului Elevilor sunt aleşi pentru un an şcolar şi doar pentru un singur mandat. Pentru următorul an grupul de elevi vor delega alt reprezentant.

 

II. Scopul şi atribuţiile CE

7. Scopul activităţii CE este de a face auzită vocea elevilor privind respectarea drepturilor copilului în sistemul educaţional.

8. Atribuţiile/ Funcţiile CE:

1. Colectează, generalizează, formulează şi propune conducerii şcolii viziunile şi aşteptările elevilor vizavi de asigurarea accesului la învăţămintul formal şi nonformal, calitatea mediului educaţional (sănătos şi protector), politicile educaţionale, participarea în procesul decizional etc. prin:

a) Prezentarea administraţiei opiniile elevilor privind problemele, preocupările şi doleanţele lor cu referire la toate aspectele vieţii şcolare, precum şi din alte domenii de interes;

b) Formularea de recomandări administraţiei şcolii cu privire la organizarea procesului educaţional, programul de activitate al şcolii, organizarea activităţilor extracurriculare etc.;

c) Expunerea punctului de vedere vizavi de toate aspectele procesului propriu-zis.

2. Oferă informaţii administraţie şcoli în monitorizarea respectării dreptului copiilor la educaţie la nivel instituţional;

3. Organizează activităţi axate pe identificarea necesităţilor, problemelor şi intereselor elevilor pe care îi reprezintă.

 

III. Membrii CE: drepturi şi responsabilităţi

9. Membrii CE au următoarele drepturi şi responsabilităţi;

a) Participă benevol şi sunt informaţi cu prevederile prezentului regulament;

b) Consultă şi reprezintă opiniile/ problemele semenilor;

c) Dedică timp şi efort pentru această activitate;

d) Beneficiază de instruire pentru a activa în cadrul consiliului;

e) Comunică cu colegii de consiliu şi cu coordonatorii adulţi;

f) Respectă regulile stabilite de comun acord cu toţi membrii;

g) Îşi asumă voluntar sarcini şi responsabilităţi;

h) Propun idei/ sugestii privind conţinuturile şi procesul/ metodele de lucru;

i) Exprimă deschis propria opinie şi respectă opiniile celorlalţi;

j) Informează transparent semenii, precum şi persoanele interesate despre activitatea consiliului;

k) Păstrează confidenţialitatea situaţiilor/ cazurilor discutate;

l) Renunţă la calitatea de membru al consiliului oricind doreşte;

m) Nu sunt remuneraţi pentru activitatea desfăşurată;

n) Nu beneficiază de privilegii pe durata mandatului şi după expirarea acestuia;

o) Devine membru cu drepturi depline al Consiliului Elevilor.

 

IV. Procedura de constituire

10. Anual, în perioada 1 septembrie-10 septembrie, Şcoala Profesională anunţă concurs pentru recrutarea membrilor CE.

11. În perioada stabilită, orice grupă, fără nici o discriminare participă la concurs, depunînd un dosar care va conţine următoarele:

a. Procesul verbal al şedinţei organului de autoconducere al grupei de elevi

din instituţia de învăţămint;

12. O comisie/grup de lucru formată din reprezentanţi ai Şcolii Profesionale, monitorizează procedura de constituire şi recrutare a membrilor CE.

a) Asigurarea unui proces democratic şi transparent în procesul de desemnare a candidatului;

b) Asigurarea unui echilibru de vîrstă, gen, regiune, etnie, nevoi speciale, urban/rural, între elevii cu şi fără experienţă de participare.

13. Toţi membrii sunt întruniţi pe 10 septembrie în care va fi anunţată etapa finală de concurs şi anume pentu a delega Preşedintele Consiliului de Elevi.

14. Doritorii timp de cinci zile depun cererea pentru concurs, conform anexei.

15.La data stabilită (15septembrie) se anunţă locul (Cabinetul metodic) şi ora (15.00), cînd va avea loc prin vot deschis alegerea Preşedintelui Consiliului de Elevi.

 

V. Organizarea activităţilor CE

16. Membrii CE decid asupra structurii, modalităţilor/ procedurilor şi regulilor de lucru.

17. CE îşi organizează activitatea în 2 modalităţi, după cum urmează:

a) Ateliere de lucru, convocate lunar, în timpul liber sau a zilelor de odihnă;

b) Atelierele de lucru constau din 2 părţi: instruire pe anumite subiecte, inclusiv drepturile copilului, comunicare şi relaţionare cu semenii şi cu adulţii, strategii de a-şi face vocea auzită, elaborarea indicatorilor şi aplicarea metodelor de monitorizare a drepturilor copilului, precum şi altele solicitate de către membrii CE în discuţii cu conducerea.

18. După fiecare atelier, membrii CE au sarcini pentru acasă, stabilite de comun acord.

19. Administraţia şcolii desemnează un consultant, responsabil de organizarea activităţii consiliului, menţinerea comunicării cu membrii implicaţi în acest proces.

20. Activitatea CE este transparentă şi este reflectată mai apoi colegilor în grupă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă

 

Domnule Director,

 

Subsemnatul/a_______________________________________________ ,

elevul/a grupei ______, anul _____, specialitatea ______________________

________________________________________________________________,

rog să fiu înscris/ă la concurs, cu privire la Preşedintele Consiliului de Elevi, pentru anul şcolar 2019-2020.

Am luat cunoştinţă cu prevederile Regulamentului de constituire şi funcţionare a Consiliului de Elevi.

 

 

Semnătura/

Data:

 

 

Domnului Director

IP ŞP Căuşeni

Negura Vitalie